Voldgiftssag: Hvad det er, og hvad du skal vide

En voldgiftssag er en alternativ metode til at løse en tvist mellem to parter, som ønsker at undgå en traditionel retssag. Det er en privat proces, hvor parterne kan vælge en eller flere voldgiftsmænd til at afgøre sagen. Voldgiftssagen er lukket for offentligheden og giver parterne mulighed for at udpege dommere med særlig kompetence inden for det relevante område.

En voldgiftskendelse er endelig og kan ikke appelleres til en “appel”-voldgiftsret. Det er derfor vigtigt, at parterne er enige om at anvende denne metode til at løse deres tvist, da de vil være bundet af afgørelsen. Processen er også kendt for at være mere fleksibel end en traditionel retssag, da parterne kan tilpasse reglerne og proceduren for at imødekomme deres specifikke behov.

Key Takeaways

 • En voldgiftssag er en alternativ metode til at løse en tvist mellem to parter uden at skulle gennemgå en traditionel retssag.
 • Voldgiftssagen er en privat proces, hvor parterne kan vælge en eller flere voldgiftsmænd til at afgøre sagen.
 • En voldgiftskendelse er endelig, og parterne vil være bundet af afgørelsen.

Voldgiftssag Definition

En voldgiftssag er en alternativ metode til traditionelle retssager, hvor parterne enes om at lade en eller flere personer afgøre en tvist bindende. I modsætning til en retssag, hvor en dommer eller en jury træffer afgørelsen, er det parterne selv, der vælger voldgiftsdommerne i en voldgiftssag. Voldgiftsdommerne kan være eksperter på det område, der er i tvist, og det kan derfor være en fordel at vælge voldgiftsproceduren frem for en retssag.

I en voldgiftssag er afgørelsen endelig og kan ikke appelleres til en højere instans. Voldgiftsafgørelser er bindende og skal efterleves af begge parter. Voldgiftsafgørelser kan kun annulleres i særlige tilfælde, f.eks. hvis voldgiftsdommerne har truffet afgørelsen på grundlag af bestikkelse eller svig.

En voldgiftssag kan være mere effektiv og mindre omkostningsfuld end en retssag, da det ofte kan tage lang tid at gennemføre en retssag. I en voldgiftssag kan parterne også aftale en mere fleksibel procedure, f.eks. ved at undgå formelle regler og procedurer, der normalt gælder i en retssag.

Det er vigtigt at bemærke, at voldgift ikke er en erstatning for retssystemet, men en alternativ metode til at løse tvister. Parterne kan stadig vælge at gå til domstolene, hvis de ikke er enige om at løse tvisten gennem voldgift.

Voldgiftssag Process

En voldgiftssag er en alternativ metode til at løse juridiske tvister mellem parterne uden at involvere domstolene. Voldgiftssager kan være lukkede for offentligheden og journalister, og afgørelsen er endelig og bindende for begge parter.

Processen for en voldgiftssag er som følger:

 1. Aftale om voldgift: Parterne skal først aftale at indgå en voldgiftsaftale, hvor de accepterer at løse deres tvist ved en voldgiftsret i stedet for domstolene. Voldgiftsklausulen skal være skriftlig og indeholde bestemmelser om, hvordan voldgiftsretten skal sammensættes, og hvilken lov der skal anvendes.

 2. Voldgiftsretten sammensættes: Voldgiftsretten består normalt af tre dommere, en juridisk dommer som formand og to faglige dommere med en faglig baggrund inden for det område, konflikten vedrører. Parterne kan også aftale at have en enkelt dommer.

 3. Afgørelsen: Efter at have hørt begge parter og undersøgt beviserne, vil voldgiftsretten træffe en beslutning og udstede en afgørelse. Afgørelsen er endelig og bindende for begge parter og kan kun annulleres i meget begrænsede tilfælde.

 4. Offentliggørelse: Afgørelsen offentliggøres kun, hvis parterne tillader det.

Voldgiftssager kan være en effektiv måde at løse tvister på, især når parterne ønsker at undgå den offentlige opmærksomhed og de høje omkostninger ved en retssag. Det er dog vigtigt at huske på, at voldgiftsager ikke altid er den bedste løsning, og at det er vigtigt at overveje alle muligheder, før man beslutter sig for at indgå en voldgiftsaftale.

Voldgiftssag Parter

En voldgiftssag er en alternativ måde at løse tvister på, hvor parterne i stedet for at gå til domstolene vælger at løse deres konflikter gennem en privat voldgiftsret. I en voldgiftssag er det typisk virksomheder, der vælger denne løsning til at afgøre tvister.

Sagsøger

Sagsøgeren er den part, der indleder voldgiftssagen. Det er vigtigt, at sagsøgeren har en saglig og velbegrundet grund til at indlede en voldgiftssag, da dette kan have økonomiske konsekvenser for begge parter.

Sagsøgte

Sagsøgte er den part, der bliver sagsøgt i en voldgiftssag. Det er vigtigt, at sagsøgte er klar over, at de har ret til at forsvare sig og fremlægge deres synspunkter og dokumentation i voldgiftssagen.

Det er vigtigt at bemærke, at i en voldgiftssag kan de stridende parter ikke appellere, medmindre det er aftalt. Derfor er det afgørende, at begge parter er enige om at vælge voldgift som en måde at løse deres tvister på.

Det Danske Voldgiftsinstitut har fastsat regler for behandling af voldgiftssager, som parterne kan vælge at følge. Disse regler sikrer en fair og retfærdig behandling af tvisterne.

Voldgiftssag Afgørelse

En voldgiftssag er en privat tvistløsningsproces, hvor parterne vælger at løse deres tvist uden at involvere domstolene. Voldgiftssagen kan afgøres af én eller flere voldgiftsmænd, som er sagkyndige personer, og deres afgørelse er bindende for parterne.

Afgørelsen i en voldgiftssag kan være en skriftlig kendelse eller en mundtlig afgørelse, alt efter hvad parterne har aftalt. Voldgiftsafgørelsen er endelig og kan normalt ikke appelleres til en domstol.

Voldgiftsafgørelsen kan have samme virkning som en domstolsafgørelse, og den kan eksempelvis fuldbyrdes ved fogedretten. Det er derfor vigtigt at overholde en voldgiftsafgørelse og betale den eventuelle erstatning eller godtgørelse, som er blevet pålagt af voldgiftsmanden.

Voldgiftsafgørelsen kan også have betydning for eventuelle fremtidige tvister mellem parterne, da den kan have præjudiciel virkning. Det betyder, at voldgiftsafgørelsen kan have indflydelse på, hvordan fremtidige tvister mellem parterne vil blive afgjort.

Det er derfor vigtigt at have en advokat med erfaring i voldgiftssager til at bistå med at forberede og føre sagen, således at man opnår den bedst mulige afgørelse.

Voldgiftssag Konsekvenser

Når man vælger at indgå en voldgiftsaftale, skal man være opmærksom på de mulige konsekvenser, som kan opstå i forbindelse med en voldgiftssag. Her er nogle af de vigtigste konsekvenser, som man bør være opmærksom på:

 • Endelig afgørelse: Voldgiftskendelsen er endelig og kan kun anfægtes i meget sjældne tilfælde. Det betyder, at man ikke kan appellere afgørelsen til en højere instans, og man er bundet af afgørelsen.
 • Hurtigere sagsbehandling: En voldgiftssag kan ofte afsluttes hurtigere end en retssag, da der ikke er samme lange ventetid på en tid i retten og forberedelsestid.
 • Højere omkostninger: Voldgiftssager kan ofte være dyrere end retssager, da der ofte er større krav til sagkyndige og advokater. Derudover skal man betale for selve voldgiftsprocessen og for voldgiftsretten.
 • Mindre offentlighed: En voldgiftssag er ikke offentlig, og der er ikke samme krav til at offentliggøre afgørelsen som i en retssag. Det betyder, at man kan undgå offentliggørelse af følsomme oplysninger.
 • Mindre mulighed for at påvirke sagen: I en voldgiftssag har man mindre mulighed for at påvirke sagens udfald, da man ikke har samme adgang til at føre beviser og argumentere for sin sag som i en retssag.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse konsekvenser, når man overvejer at indgå en voldgiftsaftale. Det kan være en fordel at søge professionel rådgivning fra en advokat, inden man træffer beslutningen om at indgå en voldgiftsaftale.

Voldgiftssag Eksempler

En voldgiftssag kan være en effektiv løsning på tvister mellem parter, da det kan være en hurtigere og mere omkostningseffektiv metode end at gå til domstolene. Her er nogle eksempler på udgifterne i en institutionel voldgiftssag:

 • Honorar til voldgiftsdommerne
 • Administrativ afgift til voldgiftsinstitutionen
 • Voldgiftsdommernes udgifter til rejse og ophold mv. under sagen.

For eksempel kan en voldgiftssag om en byggesag med en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere have omkostninger på flere hundrede tusinde kroner.

Det er vigtigt at bemærke, at voldgiftsprocessen er fortrolig, og at offentligheden ikke har adgang til information om sagen. Dette kan være en fordel for parterne, der ønsker at beskytte deres forretningshemmeligheder eller undgå offentlig eksponering af tvisten.

Det er også vigtigt at huske på, at voldgiftsprocessen kan være en udfordring for retsudviklingen, da afgørelserne ikke skaber præcedens og dermed ikke bidrager til udviklingen af ​​retsprincipper.

I sidste ende er det op til parterne at beslutte, om voldgift er den rigtige løsning for deres tvist. Det kan være en effektiv og omkostningseffektiv metode, men det er vigtigt at overveje omkostningerne og de potentielle ulemper ved at vælge denne vej.

Konklusion

En voldgiftssag er en alternativ metode til at løse tvister mellem parter, hvorved de undgår at gå til domstolene. Det er typisk en løsning, som virksomheder vælger til at afgøre tvister. Voldgiftssager er lukkede for journalister og offentligheden og kan kun tilgås af de involverede parter og deres repræsentanter.

I modsætning til domstolsbehandling, hvor en dom som altovervejende hovedregel kan appelleres, aftaler parterne i en voldgiftssag stort set undtagelsesfrit, at kendelsen er endelig og dermed ikke kan appelleres til en “appel”-voldgiftsret. Principielt set kan et sådant appelsystem dog etableres af parterne.

Voldgiftsklausuler kan opretholdes, også i funktionærforhold, som er omfattet af funktionærlovens § 21. Der er ikke noget krav om, at en voldgiftsklausul skal være udtrykkeligt aftalt mellem parterne, men det er en forudsætning, at klausulen er gyldigt indgået mellem parterne.

Voldgift kan med fordel anvendes, når der er mange parter og adciterede, hvilket ofte er tilfældet i en byggesag med en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan man få alle inddraget på én gang ved én sag og få løst de udestående konflikter samlet. Under en voldgiftssag har offentligheden ingen adgang til sagsakterne, og der er ingen mulighed for at følge sagen i medierne.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *