Agterskrivelse: Hvad det er og hvordan det fungerer

Agterskrivelse er et vigtigt juridisk begreb, som kan have stor indflydelse på en sag. En agterskrivelse er et brev, som en myndighed kan sende til en borger, før en sag bliver afgjort. I brevet oplyses det om, hvad myndigheden regner med, at afgørelsen vil ende med. Agterskrivelsen fungerer som en slags partshøring af borgeren, og myndigheden kan vælge at lade agterskrivelsen få virkning som afgørelse.

Historisk set er agterskrivelse en relativt ny praksis, som er blevet mere og mere udbredt i takt med, at myndighederne er blevet mere bevidste om behovet for at inddrage borgerne i beslutningsprocessen. Agterskrivelse er et vigtigt redskab for myndighederne til at sikre, at borgerne har mulighed for at komme med deres synspunkter og argumenter, før der træffes en afgørelse.

Key Takeaways

 • Agterskrivelse er et brev, som myndighederne kan sende til borgerne, før en sag bliver afgjort.
 • Agterskrivelsen fungerer som en partshøring af borgeren, og myndighederne kan vælge at lade agterskrivelsen få virkning som afgørelse.
 • Agterskrivelse er et vigtigt redskab for myndighederne til at sikre, at borgerne har mulighed for at komme med deres synspunkter og argumenter, før der træffes en afgørelse.

Definition Af Agterskrivelse

En agterskrivelse er et skriftligt brev fra en myndighed til en borger, der informerer om, at myndigheden har dannet et foreløbigt grundlag for en afgørelse i en sag. Agterskrivelsen indeholder typisk en beskrivelse af det forventede resultat af den kommende afgørelse og giver borgeren mulighed for at kommentere eller gøre indsigelse mod afgørelsen, inden den træffes.

Agterskrivelsen er en vigtig del af retssikkerhedsloven, da den sikrer, at borgeren har mulighed for at blive hørt og få indflydelse på afgørelsen, før den træffes. Agterskrivelsen er derfor en form for partshøring, der sikrer, at borgeren har mulighed for at komme med sine synspunkter og eventuelle oplysninger, der kan have betydning for afgørelsen.

Agterskrivelser anvendes af forskellige myndigheder, herunder skattemyndighederne og kommunerne. I skattesager kan agterskrivelsen for eksempel indeholde en meddelelse om ændring af et skatteforhold på et andet grundlag end det, der er selvangivet. I sager om dagtilbud kan kommunen anvende en agterskrivelse i forbindelse med økonomisk fripladstilskud.

Det er vigtigt at bemærke, at agterskrivelsen ikke er en afgørelse, men derimod en meddelelse om, at myndigheden er ved at træffe en afgørelse. Borgeren har derfor ikke mulighed for at klage over agterskrivelsen, men kan i stedet klage over den endelige afgørelse, hvis vedkommende er utilfreds med den.

Historien Om Agterskrivelse

Agterskrivelse er en vigtig del af den danske retssikkerhed. Det er en procedure, der blev indført for at sikre, at borgerne får en fair behandling af myndighederne. Agterskrivelse betyder, at myndigheden sender en meddelelse eller et brev til borgeren, hvor de informerer om, at de vil træffe en afgørelse i en sag. Brevet indeholder også en beskrivelse af det forventede resultat af den kommende afgørelse.

Agterskrivelse blev indført i Danmark i 1970’erne som en del af en større reform af den offentlige forvaltning. Formålet med reformen var at sikre, at borgerne fik en bedre retssikkerhed og en mere fair behandling af myndighederne. Agterskrivelse blev indført som en del af denne reform for at sikre, at borgerne fik en mulighed for at kommentere på myndighedernes afgørelser, inden de blev truffet.

Agterskrivelse er i dag en fast procedure i den danske forvaltning, og det er en vigtig del af den danske retssikkerhed. Det er en procedure, der sikrer, at borgerne får en fair behandling af myndighederne, og at de har mulighed for at kommentere på myndighedernes afgørelser, inden de bliver truffet. Agterskrivelse er en vigtig del af den danske retssikkerhed, og det er en procedure, som alle borgere bør kende til, hvis de ønsker at sikre deres rettigheder i forhold til myndighederne.

I advokatudtryk og tone of voice kan man sige, at agterskrivelse er en partshøring, hvor myndigheden informerer borgeren om den forventede afgørelse i en sag, og giver borgeren mulighed for at kommentere på afgørelsen, inden den træffes. Agterskrivelse er en vigtig procedure, der sikrer, at borgerne får en fair behandling af myndighederne, og at de har mulighed for at kommentere på myndighedernes afgørelser, inden de bliver truffet.

Typer Af Agterskrivelse

En agterskrivelse er en meddelelse eller et brev fra skattemyndighederne med påbud om, at myndigheden vil træffe afgørelse i en sag. Der er forskellige typer af agterskrivelser, som kan udsendes af myndighederne. Her er nogle af de mest almindelige typer af agterskrivelser:

 • Skatteagterskrivelse: Skatteagterskrivelse er en meddelelse, som skattemyndighederne udsender, når de har mistanke om, at en borger har undladt at oplyse indkomst eller formue i sin selvangivelse. Skatteagterskrivelse kan også udsendes, hvis skattemyndighederne ønsker at ændre en tidligere fastsat skatteansættelse.

 • Afgiftsagterskrivelse: Afgiftsagterskrivelse er en meddelelse, som udsendes af myndighederne, når de ønsker at ændre en tidligere fastsat afgiftsansættelse. Afgiftsagterskrivelse kan også udsendes, hvis myndighederne har mistanke om, at borgeren har undladt at oplyse afgiftspligtige forhold.

 • Byggesagsagterskrivelse: Byggesagsagterskrivelse er en meddelelse, som udsendes af kommunen, når de ønsker at ændre en tidligere fastsat byggetilladelse. Byggesagsagterskrivelse kan også udsendes, hvis kommunen har mistanke om, at borgeren har overtrådt byggelovgivningen.

 • Socialagterskrivelse: Socialagterskrivelse er en meddelelse, som udsendes af kommunen, når de ønsker at ændre en tidligere fastsat social afgørelse. Socialagterskrivelse kan også udsendes, hvis kommunen har mistanke om, at borgeren har oplyst forkerte eller ufuldstændige oplysninger.

Agterskrivelser giver borgeren mulighed for at gøre indsigelse og fremlægge yderligere dokumentation. Det er vigtigt at reagere hurtigt på en agterskrivelse og søge juridisk rådgivning, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig til agterskrivelsen.

Brug Af Agterskrivelse I Forskellige Felter

Agterskrivelse I Jura

Agterskrivelse er en juridisk betegnelse for en meddelelse, som en myndighed sender til en borger, hvor der varsles et påbud eller en ændring i en sag. Agterskrivelsen giver borgeren mulighed for at gøre indsigelse og blive hørt, før der træffes en endelig afgørelse i sagen.

I jura bruges agterskrivelse ofte i forbindelse med retssager og administrative sager. Det kan fx være i forbindelse med en tvist mellem to parter, hvor den ene part ønsker at pålægge den anden part en forpligtelse eller et påbud. Agterskrivelse anvendes også i sager, hvor en myndighed ønsker at ændre en afgørelse, fx en skatteafgørelse eller en afgørelse om social støtte.

Agterskrivelse I Finans

Agterskrivelse er også en betegnelse for en meddelelse, som skattemyndighederne sender til en borger, hvor der varsles en ændring i borgerens skatteforhold. Agterskrivelsen giver borgeren mulighed for at gøre indsigelse og blive hørt, før skattemyndighederne træffer en endelig afgørelse i sagen.

I finans bruges agterskrivelse ofte i forbindelse med skatteafgørelser og skatteretlige sager. Det kan fx være i forbindelse med en ændring af en selvangivelse, hvor skattemyndighederne har fundet fejl eller mangler i borgerens oplysninger. Agterskrivelse anvendes også i sager, hvor skattemyndighederne ønsker at foretage en efterberegning af skattebetalingen.

Agterskrivelse er en vigtig del af den juridiske og skatteretlige proces, da den giver borgeren mulighed for at blive hørt og komme med indsigelser, før der træffes en endelig afgørelse i sagen. Det er derfor vigtigt, at borgeren tager agterskrivelsen alvorligt og sørger for at reagere inden for den fastsatte frist.

Fordele Og Ulemper Ved Agterskrivelse

Agterskrivelse er et juridisk begreb, der beskriver et brev, som myndighederne kan sende til borgeren før en sag bliver afgjort. Agterskrivelsen indeholder en beskrivelse af myndighedernes afgørelse og giver borgeren mulighed for at indsende en indsigelse inden for en bestemt tidsramme.

Fordele ved Agterskrivelse

 • Agterskrivelse giver borgeren mulighed for at indsende en indsigelse og forklare sin sag. Dette kan føre til en mere retfærdig afgørelse.
 • Borgeren har tid til at forberede sig på afgørelsen og træffe beslutninger om, hvordan man vil reagere på afgørelsen.
 • Agterskrivelse kan også give borgeren mulighed for at korrigere eventuelle fejl eller misforståelser i indberetningen, inden afgørelsen træffes.

Ulemper ved Agterskrivelse

 • Agterskrivelse kan forsinke afgørelsen af en sag og dermed forsinke den retfærdighed, som borgeren søger.
 • Borgeren kan føle sig stresset og usikker på grund af usikkerheden omkring afgørelsen.
 • Hvis borgeren ikke indsender en indsigelse, kan agterskrivelsen føre til en hurtigere afgørelse, som borgeren muligvis ikke er tilfreds med.

I sidste ende er det op til borgeren at beslutte, om de vil indsende en indsigelse mod agterskrivelsen eller ej. Det er vigtigt at huske, at agterskrivelse kan have både fordele og ulemper, og at borgeren skal træffe den bedste beslutning for deres situation.

Fremtidens Udsigter For Agterskrivelse

Agterskrivelse er en vigtig del af retssikkerhedsloven og bruges af myndighederne til at informere borgerne om, hvad de kan forvente af en kommende afgørelse. I fremtiden vil agterskrivelse fortsat spille en central rolle i sagsbehandlingen, da det sikrer en fair proces og giver borgerne mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer.

Med den stigende digitalisering vil agterskrivelse også blive mere tilgængelig for borgerne. Myndighederne vil fortsat sende agterskrivelser via post, men der vil også være mulighed for at modtage dem elektronisk via e-Boks eller andre digitale platforme. Dette vil gøre det nemmere og mere bekvemt for borgerne at følge med i deres sager og give deres input.

Det er vigtigt at bemærke, at agterskrivelse ikke er en afgørelse i sig selv, men en høring af borgeren. Det betyder, at myndigheden stadig har mulighed for at ændre afgørelsen baseret på de indsigelser og kommentarer, som borgeren kommer med. Det er derfor vigtigt, at borgerne tager agterskrivelse alvorligt og giver deres input, hvis de har noget at tilføje til sagen.

I fremtiden vil agterskrivelse også være en vigtig del af sagsbehandlingen i dagtilbud. Ankestyrelsen har fastsat kravene til en partshøring, der skal opfyldes, for at agterskrivelse er gyldig. Dette vil sikre, at borgerne får en fair proces, når de har sager om dagtilbud.

Alt i alt vil agterskrivelse fortsat spille en vigtig rolle i fremtiden og vil blive mere tilgængelig og bekvemt for borgerne med den øgede digitalisering. Det er vigtigt, at borgerne tager agterskrivelse alvorligt og giver deres input, hvis de har noget at tilføje til sagen, da det kan påvirke den endelige afgørelse.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *