Værnetingsaftale: Hvad det er, og hvordan det fungerer

En værnetingsaftale er en aftale mellem to eller flere parter, hvor de aftaler, hvilken domstol der skal have kompetence til at behandle en eventuel tvist mellem dem. Dette er en vigtig aftale, da det kan have stor betydning for den endelige afgørelse af tvisten. En værnetingsaftale kan indgås i forskellige typer kontrakter, herunder internationale kontrakter.

Juridisk set anses en værnetingsaftale som en selvstændig aftale, der er uafhængig af kontraktens øvrige bestemmelser. Gyldigheden af en værnetingsaftale kan ikke bestrides alene under henvisning til, at kontrakten ikke er gyldig. Det er dog vigtigt at bemærke, at en værnetingsaftale kan blive ugyldig, hvis der sker ændringer i forholdene, som gør, at aftalen ikke længere er rimelig.

Key Takeways

 • En værnetingsaftale er en aftale mellem to eller flere parter, hvor de aftaler, hvilken domstol der skal have kompetence til at behandle en eventuel tvist mellem dem.
 • Gyldigheden af en værnetingsaftale kan ikke bestrides alene under henvisning til, at kontrakten ikke er gyldig.
 • En værnetingsaftale kan blive ugyldig, hvis der sker ændringer i forholdene, som gør, at aftalen ikke længere er rimelig.

Definition af Værnetingsaftale

En værnetingsaftale er en juridisk aftale, hvor to eller flere parter bliver enige om, hvor en eventuel retssag skal anlægges. Aftalen kan være eksklusiv, hvilket betyder, at den fastsætter, at alle tvister, der opstår i forbindelse med en bestemt kontrakt eller retsforhold, skal indbringes for domstolene i en bestemt kontraherende stat eller for en eller flere nærmere angivne domstole.

En værnetingsaftale kan indgås i forbindelse med allerede opståede tvister eller fremtidige tvister. Det er vigtigt at bemærke, at gyldigheden af en eksklusiv værnetingsaftale ikke kan bestrides alene under henvisning til, at kontrakten ikke er gyldig.

Det er almindeligt at anvende værnetingsaftaler i internationale kontrakter, da de kan hjælpe med at undgå tvister om, hvilken domstol der har kompetence til at behandle en sag. Det kan også være en fordel at vælge en domstol i et bestemt land, hvis man mener, at den pågældende domstol har mere erfaring med at håndtere sager af en bestemt type.

Det er vigtigt at sikre, at en værnetingsaftale opfylder alle formkravene, da en ugyldig aftale kan betyde, at man mister muligheden for at anlægge en sag i den ønskede domstol. Det er derfor en god idé at få en advokat til at gennemgå aftalen, før den underskrives.

Juridiske Aspekter af Værnetingsaftale

Lovgivningsmæssige Krav

En værnetingsaftale er en aftale mellem parter, hvor de bliver enige om, hvor en retssag skal anlægges. For at en værnetingsaftale er gyldig, skal den opfylde visse lovgivningsmæssige krav. Disse krav er fastsat i internationale konventioner og nationale love.

Ifølge Luganokonventionen skal en værnetingsaftale være skriftlig eller bekræftet skriftligt. Aftalen skal også være indgået efter en fri og informeret viljesudveksling mellem parterne.

I Danmark er værnetingsaftaler reguleret af retsplejeloven. Ifølge § 225 i retsplejeloven er en værnetingsaftale gyldig, hvis den er indgået skriftligt eller på anden måde dokumenteret. Aftalen skal også opfylde andre krav, såsom at den ikke må være i strid med offentlig orden eller god moral.

Juridisk Gyldighed

En værnetingsaftale er en bindende aftale mellem parterne, og dens gyldighed kan afgøres af domstolene. Hvis en af parterne ønsker at anlægge en retssag, kan modparten rejse indsigelse mod rettens kompetence og henvise til værnetingsaftalen.

For at en værnetingsaftale er gyldig, skal den opfylde de lovgivningsmæssige krav, som er fastsat i internationale konventioner og nationale love. Hvis aftalen er gyldig, vil retten normalt respektere aftalen og afvise sagen.

Det er dog muligt at tilsidesætte en værnetingsaftale i visse tilfælde. Hvis en aftale er i strid med offentlig orden eller god moral, kan den tilsidesættes. Det samme gælder, hvis en aftale er urimelig eller unfair over for en af parterne.

En værnetingsaftale kan være en effektiv måde at undgå tvister om rettens kompetence og spare tid og omkostninger i forbindelse med en retssag. Det er derfor vigtigt at sikre, at en værnetingsaftale er gyldig og opfylder de lovgivningsmæssige krav.

Anvendelse af Værnetingsaftale

En værnetingsaftale er en aftale mellem parterne om, hvor en eventuel tvist skal afgøres. Det kan være en aftale om, at tvisten skal afgøres ved en bestemt domstol eller ved voldgift. En værnetingsaftale kan have både en kommerciel og en individuel anvendelse.

Kommerciel Anvendelse

En værnetingsaftale kan have stor betydning i kommercielle aftaler, hvor parterne ofte befinder sig i forskellige lande. Ved at aftale en bestemt domstol eller voldgiftsret kan parterne undgå usikkerhed og tvister om, hvilken domstol der har kompetence til at behandle en eventuel tvist. Det kan også være med til at sikre en mere effektiv og hurtig behandling af tvisten.

Individuel Anvendelse

En værnetingsaftale kan også have betydning i individuelle aftaler, hvor parterne ønsker at undgå en eventuel tvist. Ved at aftale en bestemt domstol eller voldgiftsret kan parterne undgå en langvarig og dyr retssag. Det kan også være med til at sikre en mere retfærdig behandling af tvisten.

Det er vigtigt at bemærke, at en værnetingsaftale ikke altid er bindende. Det afhænger af en række faktorer, herunder om aftalen er indgået på en gyldig måde, om aftalen er rimelig, og om aftalen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Generelt set kan en værnetingsaftale være en fordel for begge parter, da den kan sikre en mere effektiv og retfærdig behandling af en eventuel tvist. Det er derfor vigtigt at overveje, om en værnetingsaftale bør indgås i forbindelse med en aftale.

Fordele og Ulemper ved Værnetingsaftale

Fordele

En værnetingsaftale kan have flere fordele for parterne i en kontrakt. Her er nogle af de mest almindelige fordele:

 • Forudsigelighed: En værnetingsaftale giver parterne en forudsigelig juridisk ramme for at løse tvister, da de ved, hvilken domstol der vil behandle sagen i tilfælde af en tvist.

 • Effektivitet: En værnetingsaftale kan mindske sagsbehandlingstiden, da parterne vil undgå at skulle bruge tid og ressourcer på at bestemme, hvilken domstol der skal behandle sagen.

 • Fleksibilitet: Ved at indgå en værnetingsaftale kan parterne vælge en domstol, der er kendt for at være ekspert i det pågældende juridiske område eller en domstol, der er tættere på parterne geografisk set.

Ulemper

Selvom der er fordele ved at indgå en værnetingsaftale, er der også ulemper, som parterne bør overveje, inden de indgår en sådan aftale:

 • Omkostninger: Hvis en tvist opstår, kan det være dyrt at føre sagen ved en domstol i en anden jurisdiktion end ens egen. Parterne skal derfor være opmærksomme på de potentielle omkostninger ved at indgå en værnetingsaftale.

 • Kompleksitet: Det kan være komplekst at vælge en passende domstol og at forhandle en værnetingsaftale. Parterne bør derfor overveje at søge juridisk rådgivning for at sikre, at aftalen er gyldig og giver den ønskede beskyttelse.

 • Uforudsigelighed: Hvis en tvist opstår, kan det være svært at forudsige, hvordan en udenlandsk domstol vil afgøre sagen. Parterne bør derfor overveje, om de er villige til at tage denne risiko.

En værnetingsaftale er en aftale mellem parterne i en kontrakt, hvor de beslutter, hvilken domstol der skal behandle eventuelle tvister. Det kan være en fordel at indgå en sådan aftale for at sikre forudsigelighed, effektivitet og fleksibilitet i tilfælde af en tvist. Dog skal parterne også overveje de potentielle omkostninger, kompleksiteten og uforudsigeligheden ved at indgå en værnetingsaftale.

Eksempler på Værnetingsaftale

En værnetingsaftale er en aftale mellem parterne i en kontrakt om, hvor en eventuel tvist skal afgøres. Det er en vigtig aftale, da den kan have stor betydning for, hvor og hvordan en tvist skal behandles, og dermed også for omkostningerne og tidsforbruget i forbindelse med en retssag.

Eksempler på værnetingsaftaler kan være:

 • En aftale mellem en dansk og en tysk virksomhed om, at enhver tvist mellem dem skal afgøres ved domstolene i Danmark.
 • En aftale mellem en dansk virksomhed og en kunde i USA om, at enhver tvist mellem dem skal afgøres ved domstolene i New York.
 • En aftale mellem en dansk og en norsk virksomhed om, at enhver tvist mellem dem skal afgøres ved voldgift i Oslo.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en værnetingsaftale kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv. En eksklusiv værnetingsaftale betyder, at parterne har aftalt, at enhver tvist skal afgøres ved den angivne domstol eller voldgiftsret, og at andre domstole eller voldgiftsretter ikke kan behandle sagen. En ikke-eksklusiv værnetingsaftale betyder derimod, at parterne har aftalt, at tvisten kan afgøres ved den angivne domstol eller voldgiftsret, men at andre domstole eller voldgiftsretter også kan behandle sagen.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at en værnetingsaftale kan have betydning for, hvilken lov der skal anvendes i forbindelse med tvisten. Hvis parterne har aftalt, at tvisten skal afgøres ved domstolene i Danmark, vil dansk retsplejelov og dansk retspraksis være gældende, mens en tvist, der afgøres ved domstolene i New York, vil blive behandlet efter amerikansk retsplejelov og amerikansk retspraksis.

Konklusion

En værnetingsaftale er en aftale mellem parterne om, hvor en eventuel retssag skal anlægges. Aftalen kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv. En eksklusiv værnetingsaftale fastsætter, at alle tvister i forbindelse med et bestemt retsforhold skal indbringes for domstolene i en bestemt kontraherende stat eller for en eller flere nærmere angivne domstole. En ikke-eksklusiv værnetingsaftale giver parterne mulighed for at vælge mellem flere forskellige domstole.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en gyldig værnetingsaftale kan have forrang for andre lovbestemmelser. Højesteret har eksempelvis fastslået, at en gyldigt vedtaget værnetingsaftale må tildeles forrang for sølovens § 310, stk. 1.

Det er også vigtigt at bemærke, at gyldigheden af en eksklusiv værnetingsaftale ikke kan bestrides alene under henvisning til, at kontrakten ikke er gyldig.

Værneting er et centralt spørgsmål i tvister mellem parter med bopæl i forskellige EU-lande. EU-Domsforordningen fastsætter regler for, hvilken domstol en sag skal anlægges ved, hvis der ikke er indgået en værnetingsaftale. Hvis der er indgået en værnetingsaftale, skal den følges, medmindre den er i strid med EU-Domsforordningen.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *