Prokura: Hvad er det, og hvordan fungerer det?

Prokura er en form for erhvervsfuldmagt, som er udbredt i Tyskland, Østrig og Schweiz. En prokurist, som er indehaveren af prokura, er bemyndiget til at udføre enhver form for juridisk eller udenretlig transaktion og udføre enhver lovlig handling i forbindelse med driften af en kommerciel virksomhed. Prokura er en omfattende form for repræsentation, der normalt gives til en ansat af en virksomhed.

Prokura kan gives i forskellige former og med forskellige begrænsninger. Det kan oprettes enten ved en notar eller ved en simpel erklæring fra virksomhedens ejer eller direktør. Der er også begrænsninger i prokuristens beføjelser, som er fastlagt i lovgivningen. Derudover er der juridiske aspekter ved prokura, som kan have konsekvenser for både virksomheder og prokurister.

Key Takeaways

 • Prokura er en form for erhvervsfuldmagt, der giver en ansat omfattende repræsentationsbeføjelser.
 • Der er forskellige typer af prokura, og det kan oprettes på forskellige måder.
 • Prokurister har begrænsede beføjelser og er underlagt juridiske aspekter, der kan have konsekvenser for både virksomheder og prokurister.

Definition Af Prokura

Prokura er en juridisk term, der refererer til en fuldmagt, der er givet af en virksomhed til en eller flere personer, der er ansat i virksomheden. En person, der har fået prokura, har ret til at handle på vegne af virksomheden i alle eller visse henseender.

Den person, der har fået prokura, kaldes en prokurist. Prokuristen kan udføre forskellige opgaver på vegne af virksomheden, herunder at indgå kontrakter, købe og sælge varer og tjenesteydelser, underskrive dokumenter og foretage betalinger.

Prokura er en omfattende fuldmagt, der giver prokuristen beføjelse til at udføre alle de opgaver, der er nødvendige for at drive virksomheden. Det er vigtigt at bemærke, at prokura kun gælder i forhold til tredjeparter og ikke internt i virksomheden.

En prokurist kan kun udføre de opgaver, der er omfattet af prokuraen. Hvis prokuristen udfører opgaver, der ikke er omfattet af prokuraen, kan virksomheden ikke holdes ansvarlig for prokuristens handlinger.

I Danmark er det kun handelsvirksomheder, der kan give prokura til deres ansatte. Prokura er reguleret af Handelsloven og har en fastsat ramme for, hvad prokuristen kan og ikke kan gøre.

Typer Af Prokura

Enkel Prokura

En enkel prokura er en fuldmagt, der giver den, der har fået prokuraen, ret til at handle på virksomhedens vegne i en bestemt sag eller på en bestemt måde. Det betyder, at den person, der har fået prokuraen, kun kan handle inden for de rammer, som er fastlagt i prokuraen. En enkel prokura kan gives til én eller flere personer.

Kollektiv Prokura

En kollektiv prokura er en fuldmagt, der giver den, der har fået prokuraen, ret til at handle på virksomhedens vegne i alle sager. Det betyder, at den person, der har fået prokuraen, kan handle inden for alle områder af virksomhedens drift. En kollektiv prokura kan kun gives til én person.

En prokura er en fuldmagt, der giver en person ret til at handle på en virksomheds vegne. Der er to typer af prokura: enkel prokura og kollektiv prokura. En enkel prokura giver den person, der har fået prokuraen, ret til at handle på virksomhedens vegne i en bestemt sag eller på en bestemt måde. En kollektiv prokura giver den person, der har fået prokuraen, ret til at handle på virksomhedens vegne i alle sager.

Det er vigtigt at bemærke, at en prokura kun kan gives af den person, der har ret til at handle på virksomhedens vegne. Det betyder, at en prokura ikke kan gives af en medarbejder eller en person, der ikke har ret til at handle på virksomhedens vegne.

Når en prokura gives, er det vigtigt at specificere, hvilken type prokura der gives. En enkel prokura kan gives til én eller flere personer og kan være begrænset til en bestemt sag eller på en bestemt måde. En kollektiv prokura kan kun gives til én person og giver ret til at handle på virksomhedens vegne i alle sager.

Oprettelse Af Prokura

Prokura er en fuldmagt, som giver en person eller flere personer ret til at handle på virksomhedens vegne i alle eller visse henseender. En prokura kan kun meddeles af den eller de fuldt ansvarlige deltagere eller af det ledelsesorgan, der efter virksomhedens vedtægter er beføjet hertil.

For at oprette en prokura, skal der foretages en beslutning på et ledelsesmøde eller generalforsamling. Beslutningen skal tages med et flertal af stemmerne og skal noteres i referatet. Det er vigtigt at bemærke, at prokuraen skal være skriftlig og underskrevet af de personer, der har tildelt prokuraen.

En prokurist har ret til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Det er vigtigt at bemærke, at prokuristen ikke må handle ud over de beføjelser, der er tildelt i prokuraen. Prokuristen må ikke uden særskilt bemyndigelse overdrage, ansøge om inteckning i eller upplåta rettighed i virksomhedens faste ejendom eller tomträtt.

Når prokuraen er oprettet, skal den registreres i virksomhedens prokuraregister. Prokuraregisteret er et offentligt register, som indeholder oplysninger om virksomhedens prokurister og deres beføjelser. Det er vigtigt at opdatere prokuraregisteret, hvis der sker ændringer i prokuristernes beføjelser eller hvis en prokurist fratræder sin stilling.

I tilfælde af tvivl om prokuristens beføjelser, kan man altid undersøge prokuraregisteret eller kontakte en advokat for at få afklaring.

Begrænsninger I Prokura

Prokura er en fuldmagt, der giver en person ret til at handle på vegne af en virksomhed. Selvom prokuristen har omfattende beføjelser til at træffe beslutninger på vegne af virksomheden, er der visse begrænsninger, som prokuristen skal overholde.

Følgende er nogle af de vigtigste begrænsninger, som en prokurist skal være opmærksom på:

 • Prokura kan ikke bruges til at overdra, behefte eller sælge virksomhedens faste ejendom.
 • Prokuristen kan ikke optræde på foretagets vegne i søgsmaal.
 • Prokuristen kan ikke overføre prokuraen til en anden person.
 • Prokura kan til enhver tid tilbagekaldes af fuldmagtsgiveren.

Det er vigtigt for prokuristen at være opmærksom på disse begrænsninger for at undgå at træffe beslutninger, der kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden. Hvis prokuristen overskrider sin bemyndigelse, kan virksomheden stadig blive bundet af prokuristens dispositioner, selvom de overskrider prokuristens bemyndigelse.

Som en del af virksomhedens ledelse er det vigtigt at have klare retningslinjer for, hvordan prokura skal anvendes, og hvilke beslutninger en prokurist kan træffe. Det er også vigtigt at have en klar kommunikation med prokuristen om disse retningslinjer og begrænsninger for at undgå misforståelser og fejl.

Ophør Af Prokura

Prokura er en begrænset fuldmagt, der giver en person ret til at handle på en virksomheds vegne i alle eller visse henseender. Men hvad sker der, når prokuraen ophører?

Ifølge loven ophører prokuraen ved fuldmagtsgiverens død, medmindre andet er aftalt. Reglerne om prokura opfattes som særregler i forhold til aftalelovens almindelige fuldmagtsregler, som gælder ved siden af reglerne om prokura. Der kan således gives fuldmagt efter de almindelige fuldmagtsregler i aftalelovens kapitel II.

En prokura kan også ophøre ved opsigelse fra fuldmagtsgiverens side. Fuldmagtsgiveren kan opsige prokuraen med øjeblikkelig virkning, medmindre andet er aftalt. Det er vigtigt at bemærke, at fuldmagtsgiveren ikke kan opgive retten til at opsige prokuraen, og at denne ret ikke kan begrænses eller betinges på nogen måde.

En prokurist kan også fratræde sin stilling, hvilket vil medføre, at prokuraen ophører. Hvis en prokurist fratræder sin stilling, skal fuldmagtsgiveren straks give tredjemand besked om, at prokuristen ikke længere har prokura.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom prokuraen ophører, vil prokuristen stadig kunne være ansvarlig for de handlinger, som han eller hun har foretaget i forbindelse med prokuraen, medmindre der er tale om en situation, hvor prokuristen har handlet i strid med fuldmagtsgiverens instrukser eller på en måde, som ligger uden for prokuraens rammer.

Ansvar Og Risiko Ved Prokura

Prokura er en fuldmagt, der giver en person eller flere personer ret til at handle på en virksomheds vegne. Det er vigtigt at bemærke, at prokurister ikke kan handle uden for de beføjelser, der er givet i prokuraen. Prokuraen skal være tydelig og præcis i dens formulering for at undgå tvister og misforståelser.

En prokurist har et stort ansvar, når han eller hun handler på vegne af virksomheden. Prokuristen skal handle i overensstemmelse med virksomhedens interesser og må ikke handle i egen interesse. Hvis prokuristen ikke overholder disse regler, kan han eller hun blive holdt personligt ansvarlig for eventuelle tab, som virksomheden lider.

Der er også en vis risiko forbundet med at give prokura. Hvis prokuristen handler uden for sine beføjelser, kan virksomheden stadig blive holdt ansvarlig for hans eller hendes handlinger. Det er derfor vigtigt at sikre, at prokuraen er klart defineret og begrænset til de nødvendige beføjelser.

I tilfælde af tvister eller uoverensstemmelser er det vigtigt at have en advokat til at rådgive om prokuraens betingelser og begrænsninger. En advokat kan også hjælpe med at oprette en prokura, der er klart defineret og begrænset til de nødvendige beføjelser.

Juridiske Aspekter Af Prokura

Prokura er en form for fuldmagt, der gives til en person (prokurist) af en virksomhed, der giver prokuristen lov til at handle på vegne af virksomheden. Prokura er reguleret af lov om prokura og har nogle særlige betingelser og undtagelser.

En prokurist kan optræde på vegne af virksomheden i alt, hvad der angår driften af virksomheden, men der er nogle undtagelser. Prokuristen kan ikke uden udtrykkelig fuldmagt overdrage eller behefte virksomhedens faste ejendom. Derudover kan en person med prokura ikke overføre denne til en anden person.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom en prokurist kan handle på vegne af virksomheden, er virksomheden stadig ansvarlig for prokuristens handlinger. Hvis en prokurist handler uden for sin fuldmagt, kan virksomheden blive holdt ansvarlig for skader eller tab.

Det er også vigtigt at bemærke, at prokura kan gives til en eller flere personer af en virksomhed. Hvis der er flere prokurister, kan virksomheden vælge, om de skal have fuldmagt hver for sig eller i fællesskab.

I tilfælde af tvister kan det være nødvendigt at søge juridisk rådgivning for at afgøre, om en prokurist har handlet inden for sin fuldmagt og om virksomheden kan holdes ansvarlig for prokuristens handlinger.

Eksempler På Prokura I Praksis

Prokura er en juridisk fuldmagt, som giver en person ret til at handle på vegne af en virksomhed. Her er nogle eksempler på, hvordan prokura kan anvendes i praksis:

 • En prokurist kan underskrive kontrakter og indgå aftaler på vegne af virksomheden.
 • En prokurist kan forhandle med leverandører og kunder på vegne af virksomheden.
 • En prokurist kan foretage indkøb og betalinger på vegne af virksomheden.
 • En prokurist kan repræsentere virksomheden i retssager og andre juridiske spørgsmål.

Det er vigtigt at bemærke, at prokura kun gælder for virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter og ikke for private transaktioner. En prokurist kan ikke overdrage, pantsætte eller sælge virksomhedens faste ejendom og kan heller ikke optræde på virksomhedens vegne i søgsmål.

Når en prokurist underskriver på vegne af virksomheden, skal der tilføjes en bemærkning, der angiver prokuristens fuldmagt. Dette kan være “pr. prokura” eller “p.p.”.

Det er også vigtigt at bemærke, at prokura kun kan gives til enkeltpersoner, og at den ikke kan overføres til andre. Hvis en prokurist forlader virksomheden eller dør, ophører prokuraen automatisk.

Prokura kan være en nyttig måde at give enkeltpersoner fuldmagt til at handle på vegne af en virksomhed. Men det er vigtigt at forstå de begrænsninger, der er forbundet med prokura, og at sikre, at prokuristerne har den nødvendige tillid og ekspertise til at håndtere virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter på en ansvarlig måde.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *