Kendelse: Hvad er en kendelse, og hvordan fungerer den i retssystemet?

En kendelse er en afgørelsesform inden for dansk retspleje, der træffes af en domstol, et nævn eller en kommission. Kendelsen er en skriftlig afgørelse, der skal begrundes, og som oftest vedrører en retssags formalitet. Kendelser benyttes, hvor det specielt er foreskrevet, og de afslutter som regel ikke den enkelte retssag i modsætning til en dom.

Historisk set har kendelse spillet en vigtig rolle i dansk retspleje, og det er en vigtig afgørelsesform, der stadig bruges i dag. Der er forskellige typer af kendelse, som kan træffes i forskellige situationer, og processen for at træffe en kendelse kan variere afhængigt af retssagen. Kendelsens virkninger kan have en betydelig indflydelse på lovgivningen og kan have konsekvenser for de involverede parter.

Key Takeaways

 • Kendelse er en afgørelsesform inden for dansk retspleje, der træffes af en domstol, et nævn eller en kommission.
 • Kendelser benyttes, hvor det specielt er foreskrevet, og de afslutter som regel ikke den enkelte retssag i modsætning til en dom.
 • Kendelsens virkninger kan have en betydelig indflydelse på lovgivningen og kan have konsekvenser for de involverede parter.

Kendelsens Definition

En kendelse er en retslig afgørelse, der træffes af en domstol eller en anden myndighed i en retssag. Kendelsen er en afgørelsesform, der typisk anvendes i sager, hvor der er behov for at træffe en beslutning om formelle spørgsmål i en retssag. Kendelser skal altid være begrundet og kan ikke træffes uden en saglig grund.

En kendelse adskiller sig fra en dom ved, at en kendelse normalt ikke afslutter sagen, men i stedet kan have betydning for, hvordan sagen vil udvikle sig videre. En kendelse kan fx fastsætte en frist for en part til at fremlægge dokumentation eller afgøre, om en sag kan behandles i en bestemt retskreds.

Kendelser kan træffes af forskellige myndigheder, herunder domstole, klagenævn og andre administrative myndigheder. Der er forskellige regler for, hvornår og hvordan en kendelse kan træffes, afhængigt af hvilken myndighed der træffer afgørelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at en kendelse ikke er det samme som en dommerkendelse. En dommerkendelse er en afgørelse, der træffes af en dommer i en retssag, og som typisk har betydning for, hvordan sagen vil udvikle sig videre. En kendelse kan derimod træffes af en hvilken som helst myndighed, der har kompetence til at træffe afgørelser i en given sag.

Historie Af Kendelse

Kendelse er en afgørelsesform inden for dansk retspleje, der har eksisteret i mange år. Kendelser er truffet af en domstol, et nævn eller en kommission og skal altid begrundes.

Historisk set er kendelser blevet brugt i forbindelse med retssags formaliteter, hvor en kendelse afslutter enkelte retssager, men ikke træffer en endelig afgørelse som en dom gør.

I modsætning til en beslutning, skal en kendelse altid begrundes og kan ikke træffes uden grundlag. Kendelser kan også træffes i forbindelse med afvisning i den civile retspleje, hvor der er behov for at træffe en afgørelse om formaliteter.

I dag er kendelser stadig en vigtig del af den danske retspleje og anvendes stadig i mange forskellige sammenhænge. Det er vigtigt at bemærke, at kendelser altid skal træffes på et solidt grundlag og med en begrundelse, der kan stå for sig selv.

I advokatfagets verden er kendelser en vigtig del af den daglige praksis, og det er vigtigt at have en god forståelse af, hvordan de fungerer og hvornår de kan træffes. Som advokat er det vigtigt at kunne rådgive klienter om deres rettigheder og muligheder i en given sag, og kendelser kan være en vigtig del af denne rådgivning.

Typer Af Kendelse

En kendelse er en afgørelse, der træffes af en domstol, et nævn eller en kommission og skal altid være begrundet. Der findes forskellige typer af kendelser, som kan opdeles i civil og kriminel kendelse.

Civil Kendelse

Civil kendelse er en afgørelse, der træffes i civile sager. Civile sager omfatter tvister mellem private parter, herunder sager om erstatning, kontraktbrud, ejendomstvister og familieretlige sager. En civil kendelse kan eksempelvis fastsætte, hvem der har ret til en bestemt ejendom, eller hvor meget erstatning en part skal betale til en anden part.

Kriminel Kendelse

Kriminel kendelse er en afgørelse, der træffes i kriminelle sager. Kriminelle sager omfatter overtrædelser af straffeloven, herunder sager om drab, vold, narkotikahandel og økonomisk kriminalitet. En kriminel kendelse kan eksempelvis fastsætte, hvor mange år en person skal i fængsel for en bestemt forbrydelse.

Det er vigtigt at bemærke, at kendelser ikke er endelige afgørelser i en sag. Kendelser kan appelleres til højere instanser, som kan ændre eller ophæve kendelsen. Det er derfor vigtigt at have en dygtig advokat, der kan repræsentere ens interesser og appellere en kendelse, hvis det er nødvendigt.

I Danmark er Ankenævnet for Forsikring en instans, der træffer kendelser i forsikringssager. Ankenævnet for Forsikring kan træffe kendelser om erstatning, forsikringsdækning og forsikringsselskabers ansvar.

Kendelsens Proces

En kendelse er en afgørelsesform, som træffes af en domstol, et nævn eller en kommission. Kendelsen er en begrundet retslig afgørelse af spørgsmål, som især vedrører formelle forhold i en retssag og som i modsætning til en dom ikke afslutter sagen.

Kendelsens proces er en vigtig del af retssystemet, da det sikrer, at retssagen forløber korrekt og retfærdigt. Kendelser kan omhandle en bred vifte af emner, fra proceduremæssige spørgsmål til bevismateriale.

Kendelsens proces starter typisk med en anmodning fra en part i retssagen. Anmodningen kan være om alt fra afvisning af sagsanlægget til afhøring af vidner eller fremlæggelse af dokumentation. Dommeren vil herefter træffe en afgørelse og udstede en kendelse.

En kendelse kan appellere til en højere instans, hvis en part i retssagen mener, at kendelsen er forkert eller uretfærdig. Appelprocessen kan dog være lang og krævende og kan forsinke retssagen.

Kendelsens proces er en vigtig del af retssystemet og sikrer, at retssagen forløber korrekt og retfærdigt. Det er vigtigt, at alle parter i retssagen forstår processen og deres rettigheder, således at de kan forsvare deres sag på bedst mulig vis.

Kendelsens Virkninger

En kendelse er en retsafgørelse truffet af en domstol, som afgør specifikke spørgsmål inden for rammerne af en retssag. Kendelser kan have forskellige virkninger afhængigt af deres indhold og karakter. I dette afsnit vil vi undersøge nogle af de mest almindelige virkninger af kendelser.

En kendelse kan have følgende virkninger:

 • Bindende virkning: En kendelse er bindende for parterne i sagen og kan ikke appelleres. Dette betyder, at parterne er forpligtet til at overholde kendelsen og dens afgørelser.

 • Præjudiciel virkning: En kendelse kan have præjudiciel virkning, hvilket betyder, at dens afgørelser kan have indflydelse på andre sager, der involverer lignende spørgsmål.

 • Autoritativ virkning: En kendelse kan have autoritativ virkning, hvilket betyder, at dens afgørelser kan have indflydelse på andre domstoles afgørelser i lignende sager.

 • Retskraft: En kendelse kan have retskraft, hvilket betyder, at dens afgørelser er endelige og kan ikke ændres eller appelleres.

 • Præklusion: En kendelse kan føre til præklusion, hvilket betyder, at parterne ikke kan rejse samme spørgsmål igen i en senere retssag.

Det er vigtigt at bemærke, at virkningerne af en kendelse kan variere afhængigt af dens indhold og karakter. Derudover kan en kendelse også have andre virkninger, der ikke er nævnt her.

I betragtning af kendelsens potentielle virkninger er det afgørende, at parterne i en retssag forstår dens indhold og konsekvenser. Det er også vigtigt at bemærke, at en kendelse kun kan ændres eller annulleres i særlige tilfælde, såsom hvis den er baseret på en fejlagtig opfattelse af fakta eller retsprincipper.

Kendelsens Betydning I Lovgivningen

En kendelse er en afgørelsesform inden for dansk retspleje, som træffes af en domstol, et nævn eller en kommission. Kendelser er en type afgørelser, der skal begrundes og benyttes oftest vedrørende en retssags formalitet. Kendelser kan omhandle en bred vifte af emner, fra proceduremæssige spørgsmål til bevismateriale.

Kendelser spiller en vigtig rolle i lovgivningen, da de kan have stor indflydelse på sagens udfald. En kendelse kan eksempelvis fastslå, om et bevismateriale er gyldigt eller ej, eller om en retssag skal afvises af formelle årsager. Kendelser kan også træffes i forbindelse med ankesager eller andre juridiske procedurer.

Det er vigtigt at bemærke, at en kendelse ikke er en endelig afgørelse i en retssag. Det betyder, at kendelser ikke kan ankes på samme måde som en dom. Dog kan en kendelse stadig have stor betydning for sagens udfald og kan påvirke den videre retssagsforløb.

I lovgivningen er det ofte foreskrevet, hvornår en kendelse skal træffes. Kendelser kan eksempelvis træffes i forbindelse med en ransagningskendelse, en fængslingskendelse eller en voldgiftskendelse. Det er vigtigt at have en dybdegående forståelse af kendelser og deres betydning i lovgivningen for at kunne navigere effektivt i det juridiske system.

Eksempler På Kendelse

En kendelse er en afgørelsesform, der træffes af en domstol, et nævn eller en kommission. Det er en endelig afgørelse i sager ved visse retsinstanser og nævn, fx i fogedretssager og civile sager. Kendelser benyttes, hvor det specielt er foreskrevet, oftest vedrørende en retssags formalitet.

Her er nogle eksempler på kendelser:

 • En kendelse kan være en afgørelse om, hvorvidt en sag skal afvises eller ej. Hvis en sag ikke opfylder visse formelle krav, kan den blive afvist ved en kendelse.
 • En kendelse kan også være en afgørelse om, hvorvidt en person har ret til at få adgang til visse oplysninger eller dokumenter. Hvis en person anmoder om at få adgang til oplysninger eller dokumenter, kan retten træffe en kendelse om, hvorvidt personen har ret til at få adgang til dem eller ej.
 • En kendelse kan også være en afgørelse om, hvorvidt en person er skyldig eller ej i en straffesag. Hvis en person er tiltalt for en forbrydelse, træffer retten en kendelse om, hvorvidt personen er skyldig eller ej.

Det er vigtigt at bemærke, at en kendelse altid skal være begrundet. Dette betyder, at retten skal forklare, hvorfor den har truffet den afgørelse, den har gjort. En begrundelse kan omfatte juridiske argumenter, vidneforklaringer og andre relevante faktorer.

Kritik Og Kontroverser Omkring Kendelse

Kendelse er en afgørelse truffet af en domstol, en myndighed eller en anden retlig instans. Selvom kendelser normalt er baseret på loven og retspraksis, er de ikke altid fri for kritik og kontroverser.

En af de mest almindelige kritikpunkter er, at kendelser kan være svære at forstå og tolke. Dette skyldes ofte, at de er skrevet i en kompleks juridisk sprog og indeholder en masse tekniske termer og formler. Dette kan gøre det svært for almindelige mennesker at forstå, hvad kendelsen betyder, og hvordan den vil påvirke deres rettigheder og pligter.

En anden kilde til kritik er, at kendelser kan være præget af politisk bias eller interessekonflikter. Dette kan ske, hvis dommere eller myndigheder er påvirket af politiske eller økonomiske interesser eller har personlige forhold til de involverede parter. Dette kan underminere tilliden til retssystemet og skabe tvivl om, hvorvidt kendelsen er retfærdig og objektiv.

Endelig kan kendelser også være genstand for kontroverser, hvis de tolkes forskelligt af forskellige parter. Dette kan ske, hvis kendelsen er uklar eller åben for fortolkning, eller hvis den påvirker flere forskellige rettigheder eller pligter. I disse tilfælde kan der opstå konflikter mellem de involverede parter, og det kan være nødvendigt at søge yderligere retlig bistand for at afklare situationen.

I sidste ende er det vigtigt at huske, at kendelser er en vigtig del af det juridiske system, der hjælper med at opretholde retsstaten og sikre, at alle borgere behandles retfærdigt og ens. Men som med enhver anden retlig afgørelse kan der være kritik og kontroverser omkring kendelser, og det er vigtigt at forstå og respektere forskellige synspunkter og perspektiver.

Fremtidige Udsigter For Kendelse

En kendelse er en afgørelsesform inden for dansk retspleje, der træffes af en domstol. Kendelser benyttes, hvor det specielt er foreskrevet, oftest vedrørende en retssags formalitet. En kendelse afslutter som regel ikke den enkelte retssag i modsætning til en dom; dog træffes der ofte kendelser i forbindelse med en retssag.

Fremtidige udsigter for kendelse ser positive ud, da det er en vigtig afgørelsesform i retssystemet. Kendelser vil fortsat blive brugt i fremtiden, da de er nødvendige for at fastlægge procedurer og beslutninger i retssager.

En kendelse kan have stor betydning for fremtidige sager, da den kan danne præcedens og påvirke fremtidige afgørelser. Det er derfor vigtigt, at kendelser træffes på en retfærdig og objektiv måde, og at de er velbegrundede og klare.

Selvom kendelser ikke afslutter en retssag, kan de stadig have stor indflydelse på sagens udfald. Det er vigtigt, at parterne i en retssag forstår betydningen af en kendelse og dens konsekvenser for den videre proces i retssagen.

I fremtiden vil kendelser fortsat spille en vigtig rolle i dansk retspleje og vil fortsat være en nødvendig afgørelsesform for at fastlægge procedurer og beslutninger i retssager.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *