Kære: Hvad betyder det, og hvordan bruger vi det korrekt?

Kære er et dansk ord, der har flere betydninger og anvendelser i det danske sprog. Ordet kan bruges som et verbum eller et adjektiv og er en del af dagligdags tale. Kære kan bruges til at appellere til nogen, og det kan også betyde noget, der er dyrebart eller værdifuldt.

Ordet kære har sin oprindelse fra det gamle nordiske sprog og har udviklet sig over tid. I dag bruges det stadig i forskellige sammenhænge og kan have forskellige synonymer og antonymer afhængigt af konteksten. Kære er en vigtig del af det danske sprog og spiller en rolle i både talesprog og skriftsprog.

Key Takeaways

 • Kære er et dansk ord, der har flere betydninger og anvendelser i det danske sprog.
 • Ordet kære kan bruges som et verbum eller et adjektiv og har sin oprindelse fra det gamle nordiske sprog.
 • Kære er en vigtig del af det danske sprog og spiller en rolle i både talesprog og skriftsprog.

Kæres Betydning

Kære er et juridisk udtryk, der refererer til en appel, hvor en retskendelse indbringes for en højere retsinstans. Kæremål er enklere end ved anke, og afgørelsen træffes på skriftligt grundlag. Kæremål kan indbringes af både den part, der har tabt sagen, og den part, der har vundet sagen, men ønsker en højere erstatning.

Kæremål kan kun indbringes i visse typer sager, såsom civile sager, straffesager og skattesager. For at indbringe et kæremål skal der være en afgørelse fra en lavere retsinstans, som parterne er utilfredse med. Det er vigtigt at bemærke, at kæremål normalt kun kan indbringes én gang, og at den højere retsinstans normalt kun vil tage stilling til spørgsmål om lovanvendelse og bevisbedømmelse.

Det er vigtigt at forstå, at en kæremålssag kan være en lang og kompliceret proces, og at det kan være en god idé at søge professionel juridisk rådgivning, før man beslutter sig for at indbringe et kæremål.

Kæres Oprindelse

Kære er et dansk ord, der har sin oprindelse fra nedertysk caer og oldfransk ker fra latin carus ‘kær, dyrebar’. Det betyder at noget eller nogen er sødt og charmerende på en (barnligt) uskyldig måde. Ordet bruges ofte til at beskrive noget, der vækker følelser af kærlighed, ømhed eller beundring.

I dag bruges ordet ofte til at beskrive børn eller dyr, der er søde og charmerende. Det kan også bruges til at beskrive en person, der er elsket eller beundret af andre. Ordet kære kan også bruges i en ironisk eller sarkastisk sammenhæng, hvor det betyder det modsatte af sødt og charmerende.

I juridisk sammenhæng kan ordet kære også bruges til at appellere en retsafgørelse til en overordnet retsinstans eller at få sagen genoptaget ved den ret, der har truffet afgørelsen. Retsafgørelser kan efter dansk ret som hovedregel prøves i to retsinstanser.

Nedenfor er en tabel, der viser nogle synonymer til ordet kære:

Synonymer
Nuttet
Sød
Charmerende
Elsket
Beundret
Øm

I modsætning til ordet kære, kan ordet kæring bruges til at beskrive en ældre kvinde, der er lidt skrøbelig og ikke længere er så aktiv som før. Ordene kære og kæring er ikke beslægtede, og det er vigtigt at huske på, at de har forskellige betydninger.

Kæres Anvendelse

I Daglig Tale

Kære er et udtryk, der ofte bruges i daglig tale. Det bruges som en høflig måde at henvende sig til en person på, og det kan betyde både “elskede” og “dyrebare”. Udtrykket kan også bruges som en måde at udtrykke taknemmelighed eller respekt overfor en person.

I Litteratur

I litteraturen bruges kære ofte som en måde at udtrykke kærlighed eller hengivenhed overfor en person eller en ting. Det kan bruges til at beskrive en persons skønhed eller personlighedstræk, eller som en måde at udtrykke taknemmelighed overfor en person.

Kære kan også bruges i en mere formel sammenhæng, som i retssager, hvor det bruges til at henvende sig til dommeren eller andre retslige myndigheder. Det kan også bruges som en måde at henvende sig til en person i en professionel sammenhæng, som i en forretningsbrev.

Generelt set er kære et udtryk, der bruges til at udtrykke respekt, hengivenhed og taknemmelighed overfor en person eller en ting. Det er en høflig måde at henvende sig til en person på, og det bruges ofte i både daglig tale og i mere formelle sammenhænge.

Kæres Synonymer

Kære er et adjektiv, der betyder noget, der er værdifuldt, elsket eller dyrebart. Der er flere synonymer for kære, som kan bruges i forskellige sammenhænge. Her er nogle af de mest almindelige synonymer for kære:

 • Værdifuld
 • Elsket
 • Dyrebart
 • Kostbar
 • Højt skattet
 • Prisværdig
 • Kærkommen
 • Vigtig

Disse synonymer kan bruges som erstatning for kære, når man ønsker at beskrive noget eller nogen som værdifuldt eller elsket. Det er vigtigt at vælge det rigtige ord, der passer bedst til den kontekst, man skriver i.

For eksempel kan man bruge ordet “værdifuld” i en artikel om en sjælden og kostbar samling af antikviteter, mens man kan bruge ordet “elsket” i en personlig brev til en ven eller et familiemedlem.

Det er vigtigt at huske, at selvom disse ord er synonymer for kære, kan de have forskellige konnotationer og betydninger, afhængigt af den sammenhæng, de bruges i. Derfor er det vigtigt at vælge det rigtige ord, der passer bedst til den beskrivelse, man ønsker at give.

Kæres Antonymer

Kære er et adjektiv, der beskriver noget, der er dyrebart, elsket eller værdsat. Det er et ord, der ofte bruges til at beskrive følelser af kærlighed eller hengivenhed. Men der er også situationer, hvor man har brug for at beskrive noget, der er det modsatte af kære. Her er nogle antonymer til kære:

Ord Betydning
Uelsket Ikke elsket, ikke værdsat
Uvigtigt Ikke vigtigt, ikke betydningsfuldt
Uinteressant Ikke interessant, ikke spændende
Ubehageligt Ikke behageligt, ubehageligt
Uønsket Ikke ønsket, uvelkommen
Uvenligt Ikke venligt, fjendtligt

Disse ord kan bruges til at beskrive noget, der er det modsatte af kære. Hvis man ønsker at beskrive noget, der er mindre dyrebart eller mindre værdsat, kan man bruge disse ord. Det er vigtigt at huske på, at disse ord ikke nødvendigvis dækker alle mulige betydninger af kære, og at de kan have forskellige nuancer af betydning afhængigt af sammenhængen, de bruges i.

Det er også vigtigt at huske på, at antonymer ikke altid er absolutte modsætninger. For eksempel kan noget være mindre kært end noget andet, men stadig være kært i sig selv. Det er derfor vigtigt at overveje sammenhængen, når man bruger antonymer til at beskrive noget, der er det modsatte af kære.

I juridisk sammenhæng kan kære bruges til at beskrive en anke, det vil sige en klage over en retsafgørelse. Kære er en rettighed, som parterne i en retssag har, hvis de er uenige i rettens afgørelse. Hvis man ønsker at anke en retsafgørelse, skal man indgive et kæreskrift til den overordnede domstol. Kæreskriftet skal indeholde en begrundelse for, hvorfor man mener, at rettens afgørelse er forkert.

Kæres Rolle I Sprog

Kære er et advokatudtryk, der refererer til en juridisk handling, hvor en part appellerer en afgørelse til en højere retsinstans. Kære spiller en vigtig rolle i det danske retssystem og er en afgørende proces for at sikre retfærdighed i sager.

I sproget bruges udtrykket “kære” også i andre sammenhænge, som f.eks. i udtrykket “kært barn har mange navne”. Derudover bruges ordet “kære” også som en høflig og respektfuld måde at henvende sig til nogen på, f.eks. i breve eller e-mails.

Ordet “kære” stammer fra det gamle tyske ord “kehren”, som betyder “at vende”. Dette henviser til den proces, hvor en sag bliver vendt og undersøgt på ny af en højere retsinstans.

I retssystemet er kære en vigtig proces for at sikre, at afgørelser bliver truffet på en retfærdig og korrekt måde. Kære giver parterne mulighed for at appellere en afgørelse, hvis de mener, at den er uretfærdig eller fejlagtig.

I sproget bruges udtrykket “kære” også som en høflig og respektfuld måde at henvende sig til nogen på. Dette er en vigtig del af den danske kultur og er en måde at udtrykke respekt og værdighed for andre mennesker.

Kæres Fremtid

Kære er en term, der ofte bruges i juridiske sammenhænge, når der henvises til en part i en retssag eller en kontrakt. Kæres fremtid er en vigtig overvejelse for alle parter, da det kan have store konsekvenser for deres økonomi og juridiske status.

Når man taler om kæres fremtid, er det vigtigt at overveje forskellige faktorer, herunder:

 • Juridiske rettigheder og ansvar
 • Økonomiske konsekvenser
 • Potentielle risici og muligheder for at mindske dem
 • Fremtidige forpligtelser og muligheder for at ændre dem

Det er vigtigt at have en klar forståelse af ens kære og deres fremtidige status for at kunne træffe de bedste beslutninger. Dette kan omfatte at konsultere en advokat eller en anden juridisk ekspert for at få rådgivning om ens rettigheder og muligheder.

Når man overvejer kæres fremtid, er det også vigtigt at have en klar forståelse af ens egne mål og behov. Dette kan omfatte at evaluere ens økonomiske situation og fremtidige planer, samt at tage hensyn til eventuelle personlige eller familiemæssige forhold, der kan påvirke ens beslutninger.

Alt i alt er kæres fremtid en vigtig overvejelse for enhver part i en retssag eller en kontrakt. Ved at have en klar forståelse af ens kære og deres fremtidige status, kan man træffe de bedste beslutninger for ens egen fremtid og økonomiske velvære.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *