Ikke økonomisk skade: Hvad det betyder og hvordan det påvirker dig

Ikke-økonomisk skade henviser til skade, som ikke kan vurderes i penge efter en objektiv målestok. Det er en skade, der ikke kan måles eller verdsettes i penger, for eksempel skade på ting som bare har affeksjonsverdi eller tilføyelse af lidelser som ikke medfører noget økonomisk tab. Sondringen mellem økonomisk og ikke-økonomisk skade er fortsat omstridt i teorien. Oftest er forskellen markeret ved, at erstatning for ikke-økonomisk skade kaldes godtgørelse.

I dansk ret er det først og fremmest den økonomiske skade, der er gjenstand for erstatning. Men en person kan også få erstatning for ikke-økonomisk skade i form af oppreisning, hvis det er rimeligt. Hvis den krenkede døde mindre end 15 år før krenkelsen fandt sted, kan krav om oppreisning også sættes frem af hans nærmeste.

Ikke-økonomisk skade kan være et resultat af en række forskellige situationer, såsom personskade, krænkelse af privatlivets fred, diskrimination, chikane og meget mere. I denne artikel vil vi udforske definitionen af ikke-økonomisk skade, lovgivningsmæssige aspekter, kategorisering af ikke-økonomisk skade, måling af ikke-økonomisk skade, eksempler på ikke-økonomisk skade, virksomhedernes rolle, fremtidige udfordringer og muligheder.

Key Takeaways

 • Ikke-økonomisk skade kan ikke vurderes i penge efter en objektiv målestok og kan omfatte en række forskellige situationer, såsom personskade, krænkelse af privatlivets fred, diskrimination og chikane.
 • I dansk ret er det primært økonomisk skade, der er gjenstand for erstatning, men en person kan også få erstatning for ikke-økonomisk skade i form af oppreisning, hvis det er rimeligt.
 • Måling af ikke-økonomisk skade kan være en udfordring, men det er vigtigt at forstå og anerkende dens betydning for at sikre retfærdighed og godtgørelse for ofrene.

Definition af Ikke-Økonomisk Skade

Ikke-økonomisk skade er en juridisk term, der refererer til skade, der ikke kan måles eller værdisættes i penge. Det kan være skade på ting, der kun har affektionsværdi, eller lidelser, der ikke medfører noget økonomisk tab, såsom skæmmende ar eller psykisk lidelse.

I henhold til norsk ret er det primært den økonomiske skade, der er genstand for erstatning. Ikke-økonomisk skade kan dog også være berettiget til erstatning, hvis skadevolderen har voldt skaden ved grov uagtsomhed eller forsett, eller ved overtrædelse af en række straffebestemmelser.

I Danmark er der ikke nogen entydig definition af ikke-økonomisk skade. Det er derfor op til domstolene at afgøre, om en skade er ikke-økonomisk, og om den er berettiget til erstatning.

Der er imidlertid nogle eksempler på, hvad der kan betragtes som ikke-økonomisk skade. Dette inkluderer:

 • Fysiske skader, der medfører smerte og lidelse
 • Psykiske skader, såsom angst og depression
 • Krænkelse af personlige rettigheder, såsom ærekrænkelse og krænkelse af privatlivets fred
 • Tab af familiemedlemmer eller venner

Det er vigtigt at bemærke, at ikke-økonomisk skade ikke kan vurderes på samme måde som økonomisk skade. Der er ingen objektiv målestok, der kan bruges til at fastsætte erstatningsbeløbet. Domstolene vil derfor tage hensyn til en række faktorer, såsom arten og omfanget af skaden, og den påvirkning den har haft på den skadelidte, når de fastsætter erstatningsbeløbet.

Lovgivningsmæssige Aspekter

I dansk erstatningsret er ikke-økonomisk skade en type skade, der ikke kan måles eller værdisættes i penge. Det er typisk skade på ting, der kun har affektionsværdi eller tilføjelse af lidelser, der ikke medfører noget økonomisk tab.

Lovgivningsmæssigt er ikke-økonomisk skade anerkendt i dansk ret, og der er flere love, der regulerer dette område. En af de vigtigste love er Skadeserstatningsloven, som fastsætter, at personer under 18 år er ansvarlige for at erstatte skade, som de har forvoldt forsætligt eller uagtsomt, såfremt det er rimeligt under hensyn til alder, udvikling, adfærd, økonomisk evne og andre omstændigheder.

Desuden fastsætter Skadeserstatningsloven, at forældre er ansvarlige for skade, der er forvoldt af deres børn under 18 år, medmindre forældrene kan påvise, at de har udvist tilstrækkelig omsorg og tilsyn med deres børn for at forhindre skaden.

En anden lov, der regulerer ikke-økonomisk skade, er Personskadeerstatningsloven. Denne lov fastsætter, at en person, der lider skade som følge af en andens handling eller forsømmelse, kan kræve erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke-økonomisk skade normalt er sværere at bevise end økonomisk skade, da det kan være vanskeligt at fastslå, hvor stor den ikke-økonomiske skade er. Derfor er det vigtigt at søge juridisk rådgivning, hvis man mener, at man har lidt ikke-økonomisk skade, og ønsker at kræve erstatning.

Kategorisering af Ikke Økonomisk Skade

Ikke-økonomisk skade er skade, som ikke kan måles eller værdisættes i penge. Det er skade, som påvirker en persons livskvalitet eller trivsel, men som ikke medfører et økonomisk tab. Ikke-økonomisk skade kan opdeles i tre kategorier:

 1. Personskade: Personskade er fysisk eller psykisk skade, som en person har lidt som følge af en ulykke eller en anden form for skadevoldende handling. Personskade kan omfatte alt fra mindre skrammer og brud til alvorlige traumer og invaliderende tilstande.

 2. Krænkelse af immaterielle rettigheder: Krænkelse af immaterielle rettigheder omfatter overtrædelse af rettigheder til intellektuel ejendom, såsom ophavsret, patenter, varemærker og designrettigheder. Krænkelse af immaterielle rettigheder kan medføre ikke-økonomisk skade, da det kan påvirke en persons omdømme, selvrespekt og følelse af retfærdighed.

 3. Anden ikke-økonomisk skade: Anden ikke-økonomisk skade kan omfatte skade på ting, som kun har affektionsværdi, såsom familiebilleder eller arvestykker, eller tilføjelse af lidelser, som ikke medfører et økonomisk tab, såsom skjemmende ar eller følelsesmæssig belastning.

Det er vigtigt at påpege, at ikke-økonomisk skade kun kan kræves i særlige tilfælde med udtrykkelig hjemmel i en aftale eller i en lov. Ved godtgørelse for ikke-økonomisk skade tages der hensyn til skadelidtes alder, civilstand, erhverv, helbredsforhold, skadesomfang, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Måling af Ikke Økonomisk Skade

Når det kommer til erstatning for ikke-økonomisk skade, er det vigtigt at kunne måle denne skade på en objektiv måde. Dette kan være en udfordring, da ikke-økonomisk skade ofte er subjektiv og kan variere fra person til person. Derfor er der behov for forskellige metoder til at måle denne type skade.

Kvalitative Metoder

Kvalitative metoder til måling af ikke-økonomisk skade involverer ofte interviews eller spørgeskemaer. Disse metoder giver mulighed for at indsamle information om den skadelidtes oplevelse og følelser i forhold til skaden. Ved at stille spørgsmål om den skadelidtes mentale og følelsesmæssige tilstand kan man opnå en bedre forståelse af, hvordan skaden har påvirket dem.

Kvantitative Metoder

Kvantitative metoder til måling af ikke-økonomisk skade involverer ofte brug af skalaer eller andre måleinstrumenter. Disse metoder giver mulighed for at kvantificere den skadelidtes oplevelse og følelser i forhold til skaden. Det kan være en udfordring at finde en passende skala eller måleinstrument, da ikke-økonomisk skade kan være svær at måle på en objektiv måde.

Det er vigtigt at understrege, at hverken kvalitative eller kvantitative metoder er perfekte, og at det kan være nødvendigt at kombinere flere forskellige metoder for at opnå den mest præcise måling af ikke-økonomisk skade.

Ikke-økonomisk skade er skade, som ikke kan måles eller verdsettes i penge. Det kan være skade på ting med affektionsværdi eller tilføjelse af lidelser, som ikke medfører noget økonomisk tab. I norsk ret er det først og fremmest den økonomiske skade, som er gjenstand for erstatning.

Eksempler på Ikke Økonomisk Skade

Ikke-økonomisk skade er en form for skade, der ikke kan måles eller vurderes i penge. Det kan for eksempel være skade på ting med affektionsværdi eller tilføjelse af lidelser, der ikke medfører nogen økonomisk tab. I norsk rett er det først og fremmest den økonomiske skade, der er genstand for erstatning.

Eksempler på ikke-økonomisk skade, som kan have hjemmel i lov eller avtale, kan være menerstatning eller oppreisning, jf. skadeserstatningsloven (skl.) §§ 3-2 og 3-5. Her er nogle eksempler på ikke-økonomisk skade:

 • Fysiske skader: Dette kan omfatte skader på kroppen, såsom smerter, lidelser, og skjemmende arr. Det kan også omfatte psykiske skader, såsom angst, depression, og posttraumatisk stresslidelse.
 • Krænkelse af personlige rettigheder: Dette kan omfatte krænkelse af privatlivets fred, ære, og gode navn og rygte.
 • Diskrimination: Diskrimination kan forårsage en række ikke-økonomiske skader, såsom krænkelse af værdighed, tab af selvværd, og følelser af isolation og udstødelse.
 • Tab af livskvalitet: Dette kan omfatte tab af evnen til at udføre daglige aktiviteter eller deltage i fritidsaktiviteter på grund af en skade eller sygdom.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke-økonomisk skade kan være lige så alvorligt som økonomisk skade og kan have en betydelig indvirkning på en persons livskvalitet. Det er derfor vigtigt, at skadelidte har adgang til erstatning for ikke-økonomisk skade, når det er berettiget.

Virksomhedernes Rolle

Virksomheder spiller en vigtig rolle i forbindelse med ikke-økonomisk skade. De kan både være ansvarlige for at forårsage skaden og kan også være den, der udbetaler erstatning til skadelidte.

I henhold til skadeserstatningsloven er en virksomhed ansvarlig for at betale erstatning for skade, som er forårsaget af dens aktiviteter. Hvis en virksomhed har forårsaget skade på en person eller en persons ejendom, kan den pågældende person kræve erstatning.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke-økonomisk skade normalt ikke dækkes af forsikring. Derfor kan det være, at virksomheden skal betale erstatning af egen lomme, hvis den er ansvarlig for skaden.

Virksomheder kan også spille en positiv rolle i forhold til ikke-økonomisk skade. De kan for eksempel tage initiativer til at forebygge skade og minimere risikoen for skade. Dette kan omfatte at have sikkerhedsprocedurer på plads og sørge for, at medarbejderne er uddannet i at håndtere farlige situationer.

Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på deres ansvar i forhold til ikke-økonomisk skade og tage de nødvendige forholdsregler for at undgå at forårsage skade.

Fremtidige Udfordringer og Muligheder

Ikke-økonomisk skade er stadig omstridt i teorien, og sondringen mellem økonomisk og ikke-økonomisk skade er ikke altid klar. I fremtiden vil der fortsat være udfordringer med at fastsætte erstatning for ikke-økonomisk skade, da denne type skade ikke kan vurderes i penge efter en objektiv målestok.

En af de største udfordringer for økonomisk forecasting i forhold til ikke-økonomisk skade er at forstå og tilpasse sig de nye teknologier, der konstant udvikles i en hurtigt skiftende digital verden. Maskinlæring, AI og blockchain er nogle af de teknologier, der kan have stor indflydelse på erstatning for ikke-økonomisk skade.

Derudover vil der også være udfordringer med at fastsætte erstatning for ikke-økonomisk skade i forbindelse med klimaforandringer. Sommeren 2022 var præget af ekstrem varme, tørke og skovbrande, og klimakrisen vil fortsat være en udfordring i fremtiden. Det er vigtigt at fastsætte erstatning for ikke-økonomisk skade i forbindelse med klimaforandringer for at sikre, at de berørte personer og samfund får den retfærdige erstatning.

På den positive side kan teknologier som AI og blockchain også være en mulighed for at fastsætte erstatning for ikke-økonomisk skade mere præcist og retfærdigt. Disse teknologier kan hjælpe med at analysere og vurdere den ikke-økonomiske skade på en mere objektiv måde og dermed sikre, at de berørte personer og samfund får den retfærdige erstatning.

I fremtiden vil der fortsat være udfordringer og muligheder i forhold til fastsættelse af erstatning for ikke-økonomisk skade. Det er vigtigt at følge med i udviklingen af nye teknologier og tilpasse sig disse for at sikre, at erstatning for ikke-økonomisk skade fastsættes på en retfærdig og præcis måde.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *