Hensættelse: Hvad det betyder og hvordan det fungerer

En hensættelse er en økonomisk forpligtelse, som er sandsynlig, men ikke sikker. Hensættelser er en vigtig del af regnskabsvæsenet og er med til at give et mere retvisende billede af en virksomheds økonomi. Hensættelser kan have forskellige formål, såsom at dække forventede tab, vedligeholdelse af anlægsaktiver eller udgifter til garantiordninger.

Der er forskellige typer af hensættelser, herunder garantihensættelser, vedligeholdelseshensættelser og tabshensættelser. Garantihensættelser er en økonomisk reserve, som virksomheder opretter for at dække eventuelle fremtidige garantiforpligtelser. Vedligeholdelseshensættelser dækker udgifter til vedligeholdelse af virksomhedens anlægsaktiver. Tabshensættelser er en reserve, som virksomheder opretter for at dække forventede tab på udestående fordringer eller andre økonomiske forpligtelser.

Key Takeaways

 • En hensættelse er en økonomisk forpligtelse, som er sandsynlig, men ikke sikker.
 • Der er forskellige typer af hensættelser, herunder garantihensættelser, vedligeholdelseshensættelser og tabshensættelser.
 • Hensættelser er en vigtig del af regnskabsvæsenet og er med til at give et mere retvisende billede af en virksomheds økonomi.

Definition Af Hensættelse

En hensættelse er en forpligtelse, som en virksomhed forventer at skulle betale i fremtiden på grund af en hændelse, der er sket tidligere eller i indeværende år. Hensættelser er en vigtig del af regnskabsvæsenet og indgår i balancens passiver. Hensættelser er en måde at sikre, at virksomhederne har tilstrækkelige midler til at dække fremtidige forpligtelser.

For at en hensættelse kan medtages i regnskaber, skal en række kriterier opfyldes. Først og fremmest skal det være sandsynligt, at virksomheden vil have en forpligtelse i fremtiden. Derudover skal beløbet, der skal hensættes, være pålideligt estimeret og målbart. Endelig skal hensættelsen være økonomisk fornuftig og i overensstemmelse med god regnskabspraksis.

Hensættelser kan bruges til en række forskellige formål. For eksempel kan de bruges til at dække omkostninger i forbindelse med retssager, garantier eller andre former for forpligtelser. Hensættelser kan også bruges til at dække udgifter i forbindelse med nedskrivning af aktiver eller til at dække udgifter i forbindelse med restrukturering af virksomheden.

I praksis kan hensættelser være en kompleks proces, og det er vigtigt at have en klar forståelse af reglerne og kravene til hensættelser. En erfaren revisor eller regnskabsfører kan hjælpe virksomheder med at sikre, at deres hensættelser er korrekt estimeret og i overensstemmelse med god regnskabspraksis.

Typer Af Hensættelse

En hensættelse er en forpligtelse, som er sandsynlig men ikke sikker. Der er forskellige typer af hensættelser, og de kan oprettes for forskellige formål, såsom at dække forventede tab eller udgifter. Her er nogle eksempler på typer af hensættelser:

 • Garantihensættelser: En virksomhed kan oprette en garantihensættelse for at dække eventuelle omkostninger, der kan opstå, hvis der opstår problemer med produkter, der er solgt til kunderne. Garantihensættelser kan hjælpe med at beskytte virksomheden mod uventede tab.

 • Skattemæssige hensættelser: En virksomhed kan oprette en skattemæssig hensættelse for at dække forventede skatteudgifter i fremtiden. Dette kan hjælpe virksomheden med at planlægge sin økonomi og undgå uventede skatteomkostninger.

 • Pensioner og bonusser: En virksomhed kan oprette hensættelser for at dække fremtidige pensionsudgifter eller bonusudbetalinger til medarbejderne. Disse hensættelser kan hjælpe virksomheden med at planlægge sin arbejdsstyrke og sikre, at medarbejderne er tilfredse og engagerede.

Det er vigtigt at bemærke, at hensættelser kan have forskellige formål og kan oprettes for forskellige tidsperioder. Det er op til virksomhedens ledelse at beslutte, hvilke hensættelser der skal oprettes, og hvor meget der skal sættes til side. Hensættelser kan have en stor indvirkning på virksomhedens regnskaber og egenkapital, så det er vigtigt at tage hensyn til dem, når man planlægger og styrer virksomheden.

Regnskabsmæssige Behandling Af Hensættelse

Hensættelser er en vigtig del af regnskabspraksis i virksomheder. Det er en måde at sikre, at virksomheden har økonomiske midler til at dække fremtidige forpligtelser og udgifter. I denne sektion vil vi diskutere regnskabsmæssig behandling af hensættelser, herunder anerkendelse, måling, præsentation og afsløring.

Anerkendelse

En hensættelse skal anerkendes, når virksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at der vil være en økonomisk udstrækning af forpligtelsen. Hvis det er usandsynligt, at der vil være en økonomisk udstrækning af forpligtelsen, skal der ikke foretages nogen hensættelse.

Måling

Hensættelser skal måles til den bedste skøn på balancedagen af de omkostninger, der vil være nødvendige for at afvikle forpligtelsen. Hvis der er en række mulige udgange, skal hensættelsen måles til det beløb, der bedst repræsenterer de forventede omkostninger.

Præsentation

Hensættelser skal præsenteres som en separat post på balancen. Hvis hensættelsen er forpligtelsen til at udbetale midler i fremtiden, skal den præsenteres som en gældspost. Hvis hensættelsen er forpligtelsen til at udføre en tjeneste eller levere et produkt, skal den præsenteres som en forpligtelse.

Afsløring

Virksomheden skal give tilstrækkelige oplysninger i noterne til årsregnskabet om hensættelserne, herunder årsagerne til hensættelsen, beløbet og den forventede timing af afviklingen af forpligtelsen.

Hensættelser er en vigtig del af regnskabspraksis, og det er vigtigt at følge de regnskabsmæssige retningslinjer for at sikre, at årsregnskabet er nøjagtigt og retvisende.

Juridiske Aspekter Af Hensættelse

En hensættelse er en forpligtelse, som er sandsynlig, men ikke sikker. Hensættelser betegner et beløb, som i et regnskab afsættes på passivsiden til dækning af fremtidige forpligtelser. Hensættelser indgår i balancens passiver, og effekten af at hensættelser medtages er, at virksomhedens egenkapital reduceres.

Hensættelser kan have juridiske konsekvenser for virksomheder, og det er derfor vigtigt at have en god forståelse af de juridiske aspekter af hensættelse. I denne artikel vil vi kort gennemgå nogle af de vigtigste juridiske aspekter af hensættelse.

En hensættelse kan have skattemæssige konsekvenser, og det er derfor vigtigt at have styr på skattereglerne. Ifølge Skatteforvaltningslovens § 4, stk. 9 og 10, kan en hensættelse kun ændres, hvis betingelserne er opfyldt. Det er vigtigt at have styr på fristerne for at foretage hensættelser, da der kan være krav om at foretage hensættelser inden for en bestemt tidsramme.

En hensættelse kan også have konsekvenser i forhold til regnskabsaflæggelse. Ifølge regnskabsloven skal hensættelser opfylde visse kriterier for at kunne medtages i regnskaber. Det er vigtigt at have styr på disse kriterier for at undgå problemer i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Endelig kan hensættelser have konsekvenser i forhold til kontraktforhold. Hvis en virksomhed har foretaget en hensættelse i forbindelse med en kontrakt, kan det have betydning for opfyldelse af kontrakten. Det er derfor vigtigt at have styr på kontraktens vilkår og betingelser for at undgå problemer i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

I alt kan hensættelser have en række juridiske konsekvenser for virksomheder, og det er derfor vigtigt at have en god forståelse af de juridiske aspekter af hensættelse.

Hensættelse I Praksis

Eksempler På Hensættelse

En hensættelse er et beløb, som en virksomhed har allokeret til at dække fremtidige omkostninger eller tab. Det kan være penge, som virksomheden forventer at skulle bruge, men hvor det endnu ikke er helt klart, præcis hvornår og hvor meget der vil blive brugt.

Et eksempel på en hensættelse kan være, hvis en virksomhed har en garantiordning på sine produkter. Virksomheden kan hensætte et beløb til at dække eventuelle garantikrav, som kan opstå i fremtiden.

En anden type hensættelse kan være en forpligtelse til at betale en erstatning til en kunde eller en leverandør, hvis der opstår en tvist. Virksomheden kan hensætte et beløb til at dække denne forpligtelse, indtil tvisten er afklaret.

Gode Praksis

Det er vigtigt at have en god praksis for hensættelser for at undgå misforståelser og fejl i regnskabet. Her er nogle gode praksis, som virksomheder kan følge:

 • Identificer alle mulige fremtidige omkostninger eller tab, som kan opstå i virksomheden.
 • Estimer beløbet, som vil være nødvendigt for at dække disse omkostninger eller tab.
 • Vurder, hvor sandsynligt det er, at disse omkostninger eller tab vil opstå.
 • Hensæt kun beløbet, som er nødvendigt for at dække de mest sandsynlige omkostninger eller tab.
 • Vurder løbende behovet for at justere hensættelserne, hvis situationen ændrer sig.

Det er vigtigt at have en god dokumentation for hensættelserne, herunder en beskrivelse af den underliggende årsag til hensættelsen og en vurdering af sandsynligheden for, at omkostningerne eller tabene vil opstå. Dette vil hjælpe virksomheden og dens revisor med at forstå og godkende hensættelserne i regnskabet.

Konsekvenser Af Forkert Hensættelse

Hvis en virksomhed foretager en forkert hensættelse, kan det have alvorlige konsekvenser. En hensættelse er en forpligtelse, som virksomheden forventer at skulle betale i fremtiden. Hvis hensættelsen er for lav, kan det betyde, at virksomheden ikke har penge til at dække forpligtelsen, når den skal betales. Hvis hensættelsen er for høj, kan det betyde, at virksomheden har for lidt egenkapital, hvilket kan påvirke virksomhedens kreditværdighed og låneevne.

Hvis en virksomhed foretager en forkert hensættelse, kan det også have konsekvenser for virksomhedens skattebetaling. Hvis hensættelsen er for høj, kan det betyde, at virksomheden betaler for meget i skat, da hensættelsen reducerer virksomhedens indtægter. Hvis hensættelsen er for lav, kan det betyde, at virksomheden betaler for lidt i skat, da virksomheden ikke har afsat penge til at dække forpligtelsen.

Det er derfor vigtigt, at virksomheder foretager korrekte hensættelser og sørger for at opdatere dem løbende. Hvis virksomheden opdager en fejl i en hensættelse, skal den rettes så hurtigt som muligt. Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor eller en regnskabsfører til at foretage og opdatere hensættelserne, så virksomheden er sikker på at foretage korrekte beregninger.

Fremtidige tendenser i hensættelse

Hensættelser er en vigtig del af enhver virksomheds regnskabspraksis. Det er en måde at forberede sig på fremtidige udgifter og forpligtelser, der kan påvirke virksomhedens økonomi. Som tiden går, ændrer tendenserne sig imidlertid, og det er vigtigt at være opmærksom på disse ændringer for at opretholde en god regnskabspraksis. Her er nogle fremtidige tendenser i hensættelse, som du bør være opmærksom på:

 • Stigende fokus på bæredygtighed: Mange virksomheder er begyndt at tænke mere på bæredygtighed og miljømæssige faktorer. Dette kan påvirke, hvordan virksomheder hensætter midler til fremtidige omkostninger og forpligtelser. For eksempel kan en virksomhed hensætte midler til at reducere dens CO2-udledning eller til at håndtere affald på en mere bæredygtig måde.

 • Øget fokus på cyber-sikkerhed: Som flere og flere virksomheder bliver afhængige af teknologi, er der også en stigende risiko for cyber-angreb. Dette kan påvirke, hvordan virksomheder hensætter midler til at beskytte sig mod sådanne angreb. For eksempel kan en virksomhed hensætte midler til at opgradere sin IT-infrastruktur eller til at investere i cyber-sikkerhedstræning til medarbejderne.

 • Stigende kompleksitet i regnskabsregler: Regnskabsreglerne ændrer sig konstant, og det kan være en udfordring at følge med i alle ændringerne. Dette kan påvirke, hvordan virksomheder hensætter midler til fremtidige omkostninger og forpligtelser. For eksempel kan en virksomhed hensætte midler til at ansætte en regnskabskonsulent eller til at investere i regnskabssoftware for at sikre, at dens regnskabspraksis er opdateret og i overensstemmelse med de nyeste regler.

 • Øget fokus på ansvarlig ledelse: Der er en stigende opmærksomhed på ansvarlig ledelse og ledelsens ansvar over for samfundet som helhed. Dette kan påvirke, hvordan virksomheder hensætter midler til fremtidige omkostninger og forpligtelser. For eksempel kan en virksomhed hensætte midler til at investere i socialt ansvarlige projekter eller til at støtte velgørende organisationer.

Alt i alt er hensættelser en vigtig del af enhver virksomheds regnskabspraksis, og det er vigtigt at være opmærksom på fremtidige tendenser for at opretholde en god regnskabspraksis.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *