Forsørgertabserstatning: Hvad er det, og hvordan ansøger man om det?

Forsørgertabserstatning er en erstatning, som udbetales til ægtefæller, samlevere eller børn under 18 år, hvis de har mistet deres forsørger. Erstatningen dækker tabet af den afdødes indtægt, som den efterladte ville have modtaget i en periode på 10 år. Forsørgertabserstatning kan kun udbetales, hvis dødsfaldet skyldes en ulykke, og der er en ansvarlig skadevolder for denne ulykke.

Beregningen af forsørgertabserstatning er baseret på den indtægt, som den afdøde ville have modtaget i en periode på 10 år. Erstatningen fastsættes til 30% af denne indtægt. Hvis den afdødes årsløn var eksempelvis 350.000 kr., vil erstatningen udgøre 350.000 x 30% x 10 = 1.050.000 kr.

Kravene for at modtage forsørgertabserstatning er, at man skal have mistet sin forsørger som følge af en ulykke, og at der er en ansvarlig skadevolder for denne ulykke. Forsørgertabserstatning kan kun udbetales til ægtefæller, samlevere eller børn under 18 år. Hvis man opfylder disse krav, kan man ansøge om forsørgertabserstatning og få udbetalt erstatningen.

Key Takeaways

 • Forsørgertabserstatning er en erstatning til ægtefæller, samlevere eller børn under 18 år, hvis de har mistet deres forsørger som følge af en ulykke, og der er en ansvarlig skadevolder for denne ulykke.
 • Erstatningen dækker tabet af den afdødes indtægt, som den efterladte ville have modtaget i en periode på 10 år, og fastsættes til 30% af denne indtægt.
 • Kravene for at modtage forsørgertabserstatning er, at man skal have mistet sin forsørger som følge af en ulykke, og at der er en ansvarlig skadevolder for denne ulykke. Man kan ansøge om forsørgertabserstatning og få udbetalt erstatningen, hvis man opfylder disse krav.

Definition Af Forsørgertabserstatning

Forsørgertabserstatning er en form for erstatning, der gives til pårørende til en afdød person, der var ansvarlig for at forsørge dem økonomisk. Erstatningen dækker det økonomiske tab, som pårørende lider som følge af afdødes død.

Forsørgertabserstatning kan udbetales til ægtefæller, samlevere eller forældre til afdøde, der var ansvarlige for at forsørge dem. Erstatningen er reguleret af erstatningsansvarsloven og kan kun udbetales, hvis der er en ansvarlig skadevolder at rejse et erstatningskrav imod.

Erstatningen svarer normalt til 30% af den erstatning, som afdøde ville have modtaget, hvis han eller hun havde lidt et fuldstændigt tab af erhvervsevnen i levende live. Derudover kan der også være krav på et såkaldt “overgangsbeløb”.

Det er vigtigt at bemærke, at forsørgertabserstatning kun kan udbetales, hvis der er en ansvarlig skadevolder at rejse et erstatningskrav imod. Hvis der ikke er en ansvarlig skadevolder, kan der ikke udbetales nogen erstatning.

Beregning Af Forsørgertabserstatning

Når en person dør på grund af en ulykke eller sygdom, kan de efterladte kræve forsørgertabserstatning. Forsørgertabserstatningen beregnes ud fra den antagelse, at den afdøde ville have haft et fuldstændigt tab af erhvervsevnen i levende live.

Beregning Metoder

Der er forskellige metoder til at beregne forsørgertabserstatning, men den mest almindelige metode er at tage udgangspunkt i afdødes forventede indtjening over en periode på 10 år. Herefter beregnes 30 % af dette beløb som forsørgertabserstatning til ægtefællen eller samleveren.

En anden beregningsmetode er at tage udgangspunkt i afdødes faktiske indtjening på skadetidspunktet. Denne metode anvendes dog sjældent, da den kan føre til en uretfærdig lav erstatning, hvis afdøde var i gang med at opbygge sin karriere og derfor havde en lav indtjening på skadetidspunktet.

Faktorer Der Påvirker Beregningen

Flere faktorer kan påvirke beregningen af forsørgertabserstatning. Disse faktorer inkluderer:

 • Afdødes alder
 • Afdødes erhverv og indtjening
 • Afdødes uddannelsesniveau og erhvervserfaring
 • Afdødes fremtidsudsigter
 • Ægtefællens eller samleverens indtægtsforhold

Det er vigtigt at påpege, at forsørgertabserstatning kun er en del af den samlede erstatning, som de efterladte kan kræve. De efterladte kan også kræve erstatning for tabt forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste, samt erstatning for smerter og svie, tab af forsørger og andre tab som følge af dødsfaldet.

Forsørgertabserstatning er en kompleks sag, og det kan være svært at beregne den korrekte erstatning. Det er derfor vigtigt at søge professionel hjælp fra en advokat med erfaring inden for erstatningsret, hvis man ønsker at kræve forsørgertabserstatning.

Krav Til At Modtage Forsørgertabserstatning

For at modtage forsørgertabserstatning skal der være en skadevolder, som er ansvarlig for tabet. Skadevolderens forsikringsselskab skal betale rimelige advokatomkostninger, hvilket betyder, at det normalt ikke koster noget for den efterladte at få en advokat til at rejse krav om forsørgertabserstatning.

Arbejdsevne

For at modtage forsørgertabserstatning skal den efterladte kunne dokumentere, at vedkommende havde en erhvervsevne, som var mindst lig med den afdøde forsørgers erhvervsevne. Hvis den efterladte ikke kan dokumentere dette, kan der stadig være mulighed for at modtage en mindre erstatning.

Alder Og Pension

Forsørgertabserstatning nedsættes gradvist i takt med afdødes alder, hvis den afdøde forsørger var fyldt 30 år på skadestidspunktet. Hvis den afdøde forsørger var over 60 år på skadestidspunktet, vil der normalt ikke være ret til forsørgertabserstatning.

Hvis den afdøde forsørger havde en pensionsordning, kan dette også påvirke størrelsen af forsørgertabserstatningen. Det kan derfor være en god idé at søge rådgivning fra en advokat med speciale i forsørgertabserstatning for at sikre, at man får den erstatning, man har ret til.

Forsørgertabserstatning er en erstatning, som den efterladte kan modtage, hvis vedkommende har mistet en forsørger på grund af en skadevoldende handling. Erstatningen skal dække den økonomiske tab, som den efterladte lider som følge af tabet af forsørgeren.

Proces For Ansøgning Om Forsørgertabserstatning

Ansøgningsprocedure

Hvis du ønsker at ansøge om forsørgertabserstatning, skal du først og fremmest kontakte afdødes forsikringsselskab eller arbejdsgiver og anmode om at få tilsendt en erstatningsblanket. Blanketten skal udfyldes og sendes til forsikringsselskabet eller arbejdsgiveren sammen med de nødvendige dokumenter.

Det er vigtigt at bemærke, at ansøgningsprocessen kan være kompleks og tidskrævende. Det kan derfor være en god idé at søge hjælp fra en advokat med erfaring inden for erstatningsret, som kan hjælpe dig med at navigere gennem processen og sikre, at din ansøgning er korrekt udfyldt.

Nødvendige Dokumenter

For at ansøge om forsørgertabserstatning skal du indsende følgende dokumenter:

 • Afdødes dødsattest
 • Afdødes ansættelseskontrakt eller oplysninger om indtægt
 • Dokumentation for din relation til afdøde (fx vielsesattest eller registreringsattest for samlevende)
 • Dokumentation for eventuelle forsørgelsesbyrder (fx børnebidrag eller udgifter til husleje)

Det er vigtigt at sikre, at alle dokumenter er korrekte og fuldstændige, da manglende eller fejlagtig dokumentation kan forsinke behandlingen af din ansøgning.

Forsørgertabserstatning er en erstatning, der udbetales til ægtefæller eller samlevere, der har mistet en forsørger som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Erstatningen beregnes på baggrund af afdødes indtægt og kan hjælpe med at dække tabet af forsørgelse i en svær tid.

Konsekvenser Af Forsørgertabserstatning

Økonomiske Konsekvenser

Forsørgertabserstatning er en erstatning, der udbetales til ægtefæller eller samlevere, hvis den ene part dør som følge af en ulykke, og der er en ansvarlig skadevolder for denne ulykke. Erstatningen udgør 30% af den erstatning, som den afdøde må antages at ville kunne opnå ved et fuldstændigt tab af erhvervsevnen i levende live.

Forsørgertabserstatning kan have en stor økonomisk betydning for de pårørende. Erstatningen kan hjælpe med at dække de udgifter, der følger med et dødsfald, såsom flytte- og begravelsesudgifter. Derudover kan erstatningen også hjælpe med at dække de faste udgifter, som den afdøde tidligere har betalt.

Det er vigtigt at bemærke, at forsørgertabserstatning kan påvirke andre ydelser, som de pårørende modtager, såsom pension og sociale ydelser. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan forsørgertabserstatning vil påvirke ens økonomi, inden man modtager erstatningen.

Sociale Konsekvenser

Dødsfald kan have store sociale konsekvenser for de pårørende. Forsørgertabserstatning kan hjælpe med at dække de økonomiske konsekvenser af et dødsfald, men det kan ikke erstatte tabet af en ægtefælle eller samlever.

Det er vigtigt at huske, at de pårørende kan have brug for støtte og hjælp til at håndtere sorgen og de sociale konsekvenser af et dødsfald. Der findes forskellige organisationer og tilbud, som kan hjælpe med at støtte de pårørende i denne svære tid.

Forsørgertabserstatning kan give de pårørende en økonomisk tryghed, men det er vigtigt at huske, at erstatningen ikke kan erstatte det tab, som de pårørende har lidt.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *