Force Majeure: Hvad det betyder og hvordan det påvirker kontrakter

Force majeure er en juridisk term, der anvendes i kontrakter til at beskrive en situation, hvor en part ikke er ansvarlig for manglende overholdelse af kontrakten på grund af en uforudsigelig og uundgåelig begivenhed. Begivenheder, der kan betragtes som force majeure, kan omfatte naturkatastrofer, krig, strejker, politisk uro og epidemier.

I en force majeure-situation er begge parter i en kontrakt fritaget for ansvar eller forpligtelser, der skyldes den uforudsigelige og uundgåelige begivenhed. Det er vigtigt at bemærke, at force majeure-klausuler normalt ikke er standard i kontrakter og skal indgås mellem parterne.

Håndtering af force majeure-situationer kan være vanskelige og komplekse, og det er vigtigt, at parterne i kontrakten har en klar forståelse af deres ansvar og forpligtelser i en sådan situation. Det er også vigtigt at forstå, at force majeure-klausuler normalt ikke frigør en part fra ansvar for forsinkelser eller manglende opfyldelse, der skyldes andre årsager end den uforudsigelige og uundgåelige begivenhed.

Key Takeaways

 • Force majeure er en juridisk term, der beskriver en uforudsigelig og uundgåelig begivenhed, der fritager begge parter i en kontrakt for ansvar eller forpligtelser.
 • Force majeure-klausuler er normalt ikke standard i kontrakter og skal indgås mellem parterne.
 • Håndtering af force majeure-situationer kan være komplekse, og det er vigtigt at forstå ens ansvar og forpligtelser i en sådan situation.

Definition af Force Majeure

Force Majeure er et udtryk, der stammer fra fransk og betyder “overvældende kraft”. I juridisk sammenhæng refererer Force Majeure til en situation, hvor en ekstraordinær begivenhed, som er uden for parters kontrol, forhindrer en eller begge parter i at opfylde deres forpligtelser i en kontrakt.

Force Majeure-klausuler er almindelige i kontrakter og fungerer som en forsikring for begge parter i tilfælde af en uforudsigelig begivenhed, såsom naturkatastrofer, krig, strejker eller andre begivenheder, der er uden for parters kontrol.

Det er vigtigt at bemærke, at Force Majeure-klausuler normalt ikke frigør parterne fra deres forpligtelser permanent, men derimod midlertidigt suspenderer deres forpligtelser, indtil den ekstraordinære begivenhed er afsluttet.

Det er også vigtigt at påpege, at Force Majeure-klausuler normalt kun finder anvendelse, hvis den ekstraordinære begivenhed er uden for parters kontrol og ikke kunne have været forudset eller undgået med rimelige foranstaltninger.

Juridiske Aspekter Af Force Majeure

Kontraktuelle Betingelser

Force majeure er en kontraktuel betingelse, der kan fritage begge parter fra deres forpligtelser, hvis en ekstraordinær begivenhed direkte forhindrer den ene eller begge parter i at udføre deres forpligtelser. Det er vigtigt at bemærke, at force majeure ikke er en del af den fælles lov, men derimod en kontraktuel betingelse, som kontraktens parter kan aftale.

For at force majeure skal træde i kraft, skal begivenheden være uden for den pågældende parts kontrol og være uforudsigelig og uundgåelig. Det er også vigtigt at bemærke, at force majeure-klausuler normalt kræver, at den pågældende part underretter den anden part om begivenheden og dens virkning på kontrakten.

Lovgivningsmæssige Krav

I dansk ret er force majeure ikke direkte reguleret, men er i stedet underlagt købelovens § 24. Ifølge denne bestemmelse er en sælger ansvarsfri, når sælgers opfyldelse hindres af udefrakommende begivenheder af en sådan art, at selv ikke ansvarlige forholdsregler efter almindeligt omfang kunne have sikret opfyldelse.

Det er vigtigt at bemærke, at købelovens § 24 kun finder anvendelse på køb og salg af varer og ikke på andre former for kontrakter. Derudover kræver bestemmelsen, at hindringen er udefrakommende og ikke skyldes sælgerens egen handling eller undladelse.

Definition Af Force Majeure

Force majeure er en kontraktuel betingelse, der fritager begge parter fra deres forpligtelser, hvis en ekstraordinær begivenhed direkte forhindrer den ene eller begge parter i at udføre deres forpligtelser. Begivenheden skal være uden for den pågældende parts kontrol og være uforudsigelig og uundgåelig. Force majeure er ikke en del af den fælles lov, men derimod en kontraktuel betingelse, som kontraktens parter kan aftale.

Eksempler På Force Majeure Begivenheder

Force majeure er en betegnelse for udefrakommende begivenheder, som ligger uden for parters kontrol og forudsigelighed. Disse begivenheder kan gøre det umuligt eller urimeligt byrdefuldt at opfylde aftaler. Nedenfor er nogle eksempler på force majeure begivenheder:

 • Naturkatastrofer: Jordskælv, orkaner, oversvømmelser mv.
 • Krig og militære konflikter
 • Strejker, lockouts
 • Blokader, politiske uroligheder, embargoer
 • Epidemier og pandemier mv.

Det er vigtigt at bemærke, at force majeure begivenheder skal være udefrakommende og uventede. Det betyder, at begivenheder, som kunne forudses, ikke er omfattet af force majeure. Det er også vigtigt at have klausuler om force majeure i kontrakter, så begge parter er beskyttet i tilfælde af uforudsete begivenheder.

Hvis en force majeure begivenhed opstår, suspenderes parters opfyldelsesansvar. Det betyder, at parterne ikke er ansvarlige for at opfylde aftalen, så længe force majeure begivenheden varer. Det er også vigtigt at bemærke, at force majeure ikke fritager parterne fra deres øvrige forpligtelser, såsom betaling af erstatning eller kompensation.

I tilfælde af tvister om force majeure, er det op til retten at afgøre, om begivenheden er omfattet af force majeure eller ej. Det er derfor vigtigt at have klare og præcise klausuler om force majeure i kontrakter for at undgå tvister og misforståelser.

Virksomhedens Ansvar Ved Force Majeure

Force majeure er en juridisk term, der refererer til en uforudsigelig og uundgåelig begivenhed, der er uden for begge parters kontrol og som gør det umuligt at opfylde en kontrakt. I sådanne situationer kan begge parter fritages for deres forpligtelser i henhold til kontrakten.

I tilfælde af force majeure er det vigtigt, at virksomheder tager de nødvendige forholdsregler for at forebygge krisetider og minimere risikoen for tab. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at virksomheden har en passende plan for at håndtere en force majeure-situation og at denne plan er opdateret og effektiv.

Det er også vigtigt, at virksomheder overvejer at inkludere en force majeure-klausul i deres kontrakter. En sådan klausul kan beskytte virksomheden mod ansvar i tilfælde af en uforudsigelig begivenhed, der ligger uden for dens kontrol. Det er imidlertid vigtigt at huske på, at en force majeure-klausul ikke altid vil beskytte virksomheden mod ansvar. Det afhænger af omstændighederne i den konkrete situation og hvordan klausulen er formuleret.

Endelig er det vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på deres forpligtelser i henhold til lovgivningen i tilfælde af force majeure. Hvis en virksomhed ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af en force majeure-begivenhed, kan det være nødvendigt at give meddelelse til modparten og tage de nødvendige skridt for at minimere skaderne og afbøde konsekvenserne af begivenheden.

Håndtering Af Force Majeure Situationer

Force majeure er en juridisk term, der beskriver uforudsigelige og uimodståelige hændelser, som kan gøre det umuligt at opfylde en kontrakt eller aftale. Håndtering af force majeure situationer kræver en effektiv risikostyring og kommunikation for at minimere de negative konsekvenser og sikre, at alle parter er klar over deres ansvar.

Risikostyring

For at minimere risikoen for force majeure situationer er det vigtigt at identificere potentielle risici og tage forholdsregler for at undgå dem. Dette kan omfatte:

 • Udarbejdelse af en force majeure-klausul i kontrakten, der definerer, hvilke hændelser der vil blive betragtet som force majeure og hvilke konsekvenser det vil have.
 • Evaluering af leverandørernes og samarbejdspartneres evne til at håndtere force majeure situationer og kræve dokumentation for deres planer.
 • Planlægning af alternative leverings- og produktionsmetoder i tilfælde af force majeure situationer.
 • Overvågning af globale begivenheder og tendenser, der kan påvirke virksomhedens aktiviteter.

Kommunikation

Effektiv kommunikation er afgørende for at minimere de negative konsekvenser af en force majeure situation og sikre, at alle parter er klar over deres ansvar. Dette kan omfatte:

 • Oprettelse af en klar kommunikationsplan, der definerer, hvordan og hvornår alle parter vil blive informeret om en force majeure situation.
 • Informering af alle relevante parter om force majeure-klausulen i kontrakten og dens konsekvenser.
 • Kommunikation af alternative leverings- og produktionsmetoder til kunder og samarbejdspartnere.
 • Sikring af, at alle parter er klar over deres ansvar og forpligtelser i tilfælde af en force majeure situation.

For at undgå eller minimere de negative konsekvenser af en force majeure situation er det vigtigt at have en klar plan for håndtering af sådanne situationer. Effektiv risikostyring og kommunikation er afgørende for at minimere risikoen og sikre, at alle parter er klar over deres ansvar.

Konsekvenser Af Force Majeure

Force majeure er en almindelig klausul i kontrakter, der frigør begge parter fra ansvar eller forpligtelse, når en ekstraordinær begivenhed eller omstændighed uden for parternes kontrol opstår. Det kan være alt fra naturkatastrofer, krig eller pandemier, der kan føre til, at kontrakten ikke kan opfyldes.

Hvis force majeure-klausulen er inkluderet i kontrakten, kan det have forskellige konsekvenser afhængigt af kontraktens specifikke vilkår og omstændighederne ved force majeure-begivenheden. Nogle af de mulige konsekvenser kan være:

 • Suspension af kontrakten: Hvis force majeure-begivenheden gør det umuligt eller uacceptabelt at fortsætte kontrakten midlertidigt, kan kontrakten midlertidigt suspenderes. Dette kan give parterne tid til at vurdere situationen og finde en løsning.

 • Ændring af kontraktens vilkår: Force majeure-begivenheden kan føre til, at kontraktens vilkår ændres midlertidigt eller permanent. Dette kan omfatte ændringer i tidslinjer, betalingsbetingelser eller andre vilkår, der er nødvendige for at imødekomme de nye omstændigheder.

 • Ophævelse af kontrakten: Hvis force majeure-begivenheden gør det umuligt eller uacceptabelt at fortsætte kontrakten permanent, kan kontrakten ophæves. Dette kan føre til erstatningskrav og andre juridiske spørgsmål, der skal løses.

Det er vigtigt at bemærke, at force majeure-klausulen ikke altid vil frigøre parterne fra ansvar eller forpligtelse. Det afhænger af kontraktens specifikke vilkår og omstændighederne ved force majeure-begivenheden. Det er derfor vigtigt at have en klar og præcis force majeure-klausul i kontrakten og at vurdere situationen nøje, før der træffes beslutninger om suspension, ændring eller ophævelse af kontrakten.

Afsluttende Overvejelser

Force majeure er en vigtig klausul i enhver kontrakt, især under uforudsete og ekstraordinære omstændigheder. Det er vigtigt at have en klar og præcis definition af force majeure-begivenheder i kontrakten for at undgå misforståelser og tvister i tilfælde af en sådan begivenhed.

Når en force majeure-begivenhed indtræffer, skal den part, der påberåber sig klausulen, bevise, at begivenheden var uden for deres kontrol og gjorde det umuligt at opfylde deres forpligtelser i kontrakten. Det er også vigtigt at bemærke, at force majeure-klausulen ikke automatisk fritager en part fra alle forpligtelser i kontrakten, men kun for de specifikke forpligtelser, der er påvirket af begivenheden.

Det er også vigtigt at overveje, om force majeure-klausulen er tilstrækkelig i forhold til de specifikke risici og omstændigheder i kontrakten. Der kan være behov for at tilføje flere specifikke force majeure-begivenheder, som er relevante for den specifikke kontrakt.

Endelig er det vigtigt at huske, at force majeure-klausulen ikke automatisk fritager en part fra at tage rimelige forholdsregler for at minimere skader og tab som følge af begivenheden. Det er vigtigt at tage hensyn til dette, når man udarbejder og implementerer en force majeure-klausul i en kontrakt.

I sidste ende kan en veldefineret og præcis force majeure-klausul være afgørende for at undgå unødvendige juridiske tvister og sikre, at begge parter er beskyttet i tilfælde af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *