CISG: Alt, du har brug for at vide om den internationale salgslov

FN’s konvention om aftaler om international salg af varer (CISG) er en multilateral traktat, der etablerer en ensartet ramme for international handel. Det blev underskrevet i Wien i 1980 og trådte i kraft i 1988. CISG gælder for kontrakter om salg af varer mellem private virksomheder, men ikke salg til forbrugere eller salg af visse typer varer. Det gælder også for kontrakter for salg af varer mellem parter, hvis forretningssteder befinder sig i forskellige kontraherende stater, eller når reglerne for privatret er anvendelige.

CISG er en vigtig traktat, der letter international handel ved at fjerne juridiske barrierer mellem stater og øge gennemsigtigheden i handelsaftaler. Det er også et vigtigt redskab til at beskytte køberes og sælgeres rettigheder og forpligtelser i internationale handelsaftaler. I denne artikel vil vi give en oversigt over CISG, herunder dens anvendelsesområde, kontraktens dannelse, køberes og sælgeres rettigheder og forpligtelser, løsninger på kontraktbrud og fortolkning af CISG.

Key Takeaways

 • CISG er en multilateral traktat, der etablerer en ensartet ramme for international handel.
 • CISG gælder for kontrakter om salg af varer mellem private virksomheder, men ikke salg til forbrugere eller salg af visse typer varer.
 • CISG letter international handel ved at fjerne juridiske barrierer mellem stater og øge gennemsigtigheden i handelsaftaler.

Oversigt Over Cisg

CISG, også kendt som FN’s konvention om aftaler om international køb af varer, er en international konvention, der har til formål at skabe en moderne, ensartet og retfærdig lovgivning for kontrakter for international salg af varer. CISG finder anvendelse på internationale løsørekøb, og dens bestemmelser er generelt anerkendt og accepteret i international handel.

CISG blev vedtaget i 1980 og trådte i kraft den 1. januar 1988. Konventionen regulerer aftaler om international køb af varer mellem parter, hvis forretningssteder er beliggende i forskellige lande, og hvis lande er tiltrådt konventionen. CISG gælder ikke for køb, der er omfattet af den internationale købelov.

CISG er en international konvention med egne retskilder, metoder og fortolkningslære. Den skal fortolkes på sine egne præmisser, og dens bestemmelser er generelt anerkendt og accepteret i international handel. CISG er også en del af den danske retsorden og finder anvendelse i Danmark.

CISG indeholder bestemmelser om blandt andet købsaftalens indgåelse, parternes forpligtelser, mangler ved varen, risikoovergang, forsinkelse og misligholdelse samt erstatning. Konventionen giver også regler om fortolkning af aftaler og om parternes pligt til at oplyse hinanden om forhold, der kan have betydning for aftalen.

I praksis er det vigtigt at have kendskab til CISG, når man indgår aftaler om international køb af varer. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at CISG kan fraviges eller suppleres ved aftale mellem parterne.

Anvendelsesområde Af Cisg

Geografisk Anvendelsesområde

CISG er en international aftale, der finder anvendelse på handel med løsøre mellem parter fra forskellige lande. Aftalen er ratificeret af en lang række lande, herunder Danmark, og er derfor gældende i disse lande, medmindre der er taget forbehold herimod.

Materielt Anvendelsesområde

CISG finder anvendelse på kontrakter om køb af løsøre, herunder varer og produkter. Aftalen finder dog ikke anvendelse på visse typer af kontrakter, herunder kontrakter om tjenesteydelser og fast ejendom.

CISG indeholder en række bestemmelser om blandt andet aftalens indgåelse, køberens og sælgerens forpligtelser, risikoovergang, mangler ved varen og misligholdelse af aftalen. Disse bestemmelser er udarbejdet med henblik på at fremme international handel og sikre en ensartet regulering af køb af løsøre på tværs af landegrænser.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom parterne i en kontrakt har valgt at anvende national ret, kan CISG stadig finde anvendelse på kontrakten, medmindre parterne har taget forbehold herimod.

I praksis kan anvendelsen af CISG føre til visse udfordringer og tvister, særligt i tilfælde hvor parterne ikke er opmærksomme på aftalens anvendelsesområde og bestemmelser. Det er derfor vigtigt at søge professionel rådgivning, når man indgår internationale kontrakter om køb af løsøre.

Definition:

CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er en international aftale, der finder anvendelse på kontrakter om køb af løsøre mellem parter fra forskellige lande. Aftalen indeholder bestemmelser om blandt andet aftalens indgåelse, køberens og sælgerens forpligtelser, risikoovergang, mangler ved varen og misligholdelse af aftalen, og er udarbejdet med henblik på at fremme international handel og sikre en ensartet regulering af køb af løsøre på tværs af landegrænser.

Kontraktens Dannelse

Kontraktens dannelse er en vigtig del af enhver handelsaftale. Det er her, at parterne kommer til enighed om vilkårene for handlen og skaber en bindende aftale. I henhold til CISG, skal kontrakten være skriftlig og indeholde alle væsentlige vilkår for handlen.

Det er vigtigt at bemærke, at CISG giver parterne en vis fleksibilitet i forhold til kontraktens dannelse. Parterne kan indgå en kontrakt mundtligt eller ved adfærd, så længe de væsentlige vilkår er fastlagt.

Når kontrakten er indgået, er parterne bundet af dens vilkår. Det er derfor vigtigt, at parterne nøje overvejer og forhandler vilkårene, inden de indgår kontrakten.

En vigtig faktor at overveje i forbindelse med kontraktens dannelse er også eventuelle forbehold eller betingelser, som parterne ønsker at inkludere. Disse skal være tydeligt angivet og accepteret af begge parter, for at være bindende.

I sidste ende er det vigtigt, at parterne har en klar forståelse af kontraktens vilkår og betingelser, inden de indgår aftalen. Dette vil hjælpe med at undgå misforståelser og tvister senere hen.

Købers Rettigheder Og Forpligtelser

Når en køber indgår en købsaftale med en sælger, er der visse rettigheder og forpligtelser, som køberen skal være opmærksom på. Disse rettigheder og forpligtelser er reguleret af CISG, og det er vigtigt at have en grundlæggende forståelse af dem for at undgå eventuelle tvister og konflikter.

Køberens rettigheder omfatter blandt andet ret til at modtage varerne i overensstemmelse med den aftalte kvalitet og mængde samt til at modtage varerne til aftalt tid og sted. Hvis sælgeren ikke lever op til disse forpligtelser, har køberen ret til at hæve købet eller kræve erstatning.

Køberens forpligtelser omfatter blandt andet at betale den aftalte pris samt at give sælgeren de nødvendige oplysninger og dokumenter for at gennemføre handlen. Køberen skal også undersøge varerne ved modtagelsen og reklamere over eventuelle mangler eller fejl inden for en rimelig frist.

Det er vigtigt at bemærke, at CISG ikke regulerer spørgsmål om ejendomsret eller garantier, og at køberen ikke har ret til at tilbageholde betalingen på grund af eventuelle tvister eller uenigheder.

I tilfælde af tvister eller konflikter mellem køber og sælger, er det vigtigt at søge professionel juridisk rådgivning og følge de relevante procedurer og regler i henhold til CISG.

Sælgers Rettigheder Og Forpligtelser

Sælger har visse rettigheder og forpligtelser, når det kommer til køb af løsøre på tværs af landegrænser. Disse rettigheder og forpligtelser er reguleret af CISG og kan variere afhængigt af den indgåede købsaftale.

Nedenfor er en oversigt over sælgers primære rettigheder og forpligtelser i medfør af CISG:

Sælgers Rettigheder

 • Ret til betaling: Sælger har ret til betaling for den leverede vare i henhold til den indgåede købsaftale.

 • Ret til at hæve aftalen: Hvis køber misligholder aftalen, har sælger ret til at hæve aftalen og kræve erstatning for eventuelle tab.

 • Ret til at kræve erstatning: Hvis køber misligholder aftalen, har sælger ret til at kræve erstatning for eventuelle tab, som følge af købers misligholdelse.

Sælgers Forpligtelser

 • Levering af varen: Sælger skal levere varen i henhold til de aftalte betingelser, herunder tid, sted, kvalitet og mængde.

 • Risikoovergang: Sælger bærer risikoen for varen indtil levering, medmindre andet er aftalt.

 • Manglende overholdelse: Hvis sælger ikke overholder aftalen, kan køber kræve erstatning for eventuelle tab, som følge af sælgers misligholdelse.

Det er vigtigt at bemærke, at CISG ikke er den eneste kilde til sælgers rettigheder og forpligtelser. Disse kan også være reguleret af national lovgivning eller den indgåede købsaftale.

Løsninger På Kontraktbrud

Løsning af kontraktbrud er en vigtig del af enhver kontrakt. Når det kommer til internationale købsaftaler, er CISG en vigtig lovgivning, der giver regler for at løse kontraktbrud. Der er forskellige måder at løse kontraktbrud på, og det afhænger af situationen og kontraktens betingelser.

Nedenfor er nogle af de løsninger, der kan anvendes til at løse kontraktbrud i henhold til CISG:

 • Erstatning: Hvis en part misligholder kontrakten, kan den anden part kræve erstatning for tab, der er lidt som følge af misligholdelsen. Erstatning kan omfatte direkte tab, tab af fortjeneste og andre omkostninger, der er lidt som følge af misligholdelsen.

 • Ophævelse af kontrakten: Hvis misligholdelsen er alvorlig, kan den ikke-misligholdende part ophæve kontrakten. Dette betyder, at begge parter er fri for deres forpligtelser under kontrakten.

 • Specifik ydelse: Hvis sælgeren ikke kan levere varen som aftalt, kan køberen kræve specifik ydelse. Dette betyder, at sælgeren skal levere varen som aftalt.

 • Afbestilling: Hvis køberen ikke kan acceptere varen, kan sælgeren annullere salget. Dette kan ske, hvis varen ikke er som beskrevet i kontrakten eller ikke opfylder de aftalte kvalitetsstandarder.

Det er vigtigt at bemærke, at CISG giver mulighed for at vælge lovgivningen i kontrakten. Hvis parterne har valgt at anvende CISG, skal de overholde de regler, der er fastsat i lovgivningen, når de løser kontraktbrud.

Interpretation af CISG

CISG er en international konvention, der har til formål at regulere aftaler om international salg af varer. Interpretation af CISG er afgørende for at forstå dens bestemmelser og anvende dem korrekt i praksis.

Interpretation af CISG har været genstand for omfattende diskussion og debat. Det skyldes hovedsageligt, at CISG er en international konvention, og dens bestemmelser skal anvendes på tværs af forskellige jurisdiktioner og kulturer. CISG’s bestemmelser skal derfor fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med dens formål og principper.

Ifølge CISG’s artikel 7 skal CISG’s bestemmelser fortolkes i overensstemmelse med deres formål og principper. CISG’s formål er at fremme international handel og at sikre en harmoniseret anvendelse af internationale handelsaftaler. CISG’s principper omfatter blandt andet princippet om god tro og rimelighed, princippet om frihed til at indgå aftaler og princippet om at beskytte parters interesser.

Interpretation af CISG skal også tage hensyn til andre faktorer såsom parternes hensigter, handelspraksis og brug af handelsklausuler. CISG’s artikel 8 fastsætter, at parternes hensigter skal tages i betragtning, når der fortolkes aftaler om international salg af varer. Handelspraksis og brug af handelsklausuler kan også have betydning for fortolkningen af CISG’s bestemmelser.

I praksis kan interpretation af CISG være kompliceret og kræver ofte juridisk rådgivning. Det er vigtigt at sikre en korrekt fortolkning af CISG’s bestemmelser for at undgå tvister og konflikter mellem parterne.

Cisg I Praksis

CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er en international konvention, der regulerer salg af varer mellem lande, der er underskrevet aftalen. CISG trådte i kraft i 1988 og er blevet ratificeret af mere end 90 lande.

CISG er en vigtig kilde til international handelsret og anvendes ofte i praksis. Når man arbejder med CISG i praksis, er det vigtigt at forstå de grundlæggende principper og regler i konventionen.

En af de vigtigste regler i CISG er princippet om kontraktens frihed. Dette betyder, at parterne frit kan aftale vilkårene for deres kontrakt, medmindre disse vilkår er i strid med CISG eller national lovgivning.

En anden vigtig regel i CISG er princippet om god tro. Dette betyder, at parterne skal handle i god tro og samarbejde for at opfylde deres forpligtelser i henhold til kontrakten.

Når man arbejder med CISG i praksis, er det også vigtigt at forstå, hvordan konventionen fortolkes og anvendes af domstolene. Der er mange forskellige faktorer, der kan påvirke fortolkningen af CISG, herunder sprogbarrierer, kulturelle forskelle og forskelle i national lovgivning.

For at undgå tvister og misforståelser er det vigtigt at have en klar og præcis kontrakt, der indeholder alle de nødvendige oplysninger og vilkår. Det er også vigtigt at have en klar forståelse af CISG og hvordan det påvirker ens kontrakt og forpligtelser.

I praksis kan det være nyttigt at have en advokat eller juridisk rådgiver med erfaring i CISG og international handelsret til at hjælpe med at navigere i kompleksiteten af ​​denne konvention.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *