Bundskat: Hvad det er, og hvordan du betaler det

Bundskat er en statslig indkomstskat, som er en del af det danske indkomstskattesystem. Det betyder, at hvis du tjener mere end dit personlige fradrag på 46.200 kr. (35.300 kr. for personer under 18 år) i indkomståret 2023, skal du betale bundskat. Bundskatten udgør i 2023 en skat på 12,16 % af din personlige indkomst over fradraget.

Historisk set blev bundskatten indført i 1994 som en del af en større skatteomlægning og afløste den tidligere 22 pct.-skat sammen med en ny mellemskat. Ved indførelsen i 1994 blev bundskatten fastsat til 14,5 pct., og i perioden frem til 2002 blev bundskattesatsen gradvist sænket til 5,5 pct.

Bundskatten er en vigtig indtægtskilde for den danske stat, men den har også sine fordele og ulemper. Nogle ser bundskatten som en retfærdig måde at fordele skattebyrden på, mens andre mener, at den kan hæmme væksten og arbejdsudbuddet. I denne artikel vil vi undersøge bundskatten nærmere og se på dens historie, hvordan den beregnes, dens fordele og ulemper samt forskellene mellem bundskat og andre skatter.

Key Takeaways

 • Bundskat er en statslig indkomstskat, som betales af personlig indkomst over fradraget på 46.200 kr. (35.300 kr. for personer under 18 år) og udgør i 2023 en skat på 12,16 %.
 • Bundskatten blev indført i 1994 som en del af en større skatteomlægning og afløste den tidligere 22 pct.-skat sammen med en ny mellemskat.
 • Bundskatten har sine fordele og ulemper, og i denne artikel vil vi undersøge dens historie, hvordan den beregnes, dens fordele og ulemper samt forskellene mellem bundskat og andre skatter.

Bundskat: Hvad Er Det

Bundskat er en statslig indkomstskat, som betales af personlig indkomst over det årlige personfradrag. Det er en af de to skatter, som udgør det danske skattesystem, den anden er topskat.

Bundskatten blev indført i 1994 som en del af en større skatteomlægning og afløste den tidligere “22 pct.-skat”. Siden da har satsen for bundskatten været gradvist sænket, og i 2023 er den på 12,16 %.

Bundskatten beregnes som en procentdel af den personlige indkomst, med tillæg af positiv netto kapitalindkomst. Der medregnes også et årligt reguleret personfradrag i beregningen, jf. personskattelovens §6. Personfradraget er på 46.200 kr. for personer over 18 år og 35.300 kr. for personer under 18 år.

Det er vigtigt at bemærke, at bundskatten kun gælder for personer med en personlig indkomst over personfradraget. Hvis man tjener mindre end personfradraget, skal man ikke betale bundskat.

Bundskatten er en vigtig indtægtskilde for den danske stat og bidrager til finansieringen af velfærdsydelser og offentlige udgifter.

Historie Af Bundskat

Bundskatten har været en del af det danske indkomstskattesystem siden 1994. Som led i skatteomlægningen blev den hidtidige 22 pct.-skat delt i en bundskat og en mellemskat, mens den hidtidige 6 pct.-skat blev udfaset over to år, og den hidtidige 12 pct.-skat blev afløst af en topskat.

Den nye bundskat blev fastsat til 14,5 pct. i 1994, og den blev gradvist sænket til 8 pct. frem til 1998. I dag er bundskatten på 12,16 %, og den betales af personlig indkomst over personfradraget på 46.200 kr.

Bundskatten er en statslig indkomstskat, der er opgjort som en procentdel af den personlige indkomst, med tillæg af positiv netto kapitalindkomst. Der medregnes også et årligt reguleret personfradrag i beregningen, jf. personskattelovens § 6.

I indkomståret 2019 forventes ca. 4,4 mio. personer at betale bundskat, hvilket svarer til 89 % af alle skattepligtige. De resterende 11 % forventes at få en indkomst, der er lavere end personfradraget.

Bundskatten er en vigtig indtægtskilde for staten og bidrager til finansieringen af offentlige velfærdsydelser og andre samfundsgoder.

Hvordan Beregnes Bundskat

Bundskat er en statslig indkomstskat, som betales af personlig indkomst over personfradraget. Denne skat er opgjort i form af en procentdel af den personlige indkomst, med tillæg af positiv netto kapitalindkomst.

Beregningen af bundskat kan virke kompliceret, men det er faktisk ganske simpelt. Her er de trin, du skal følge for at beregne din bundskat:

 1. Bestem din personlige indkomst ved at trække dine fradrag fra din samlede indkomst.
 2. Tilføj din positive netto kapitalindkomst til din personlige indkomst.
 3. Træk dit personfradrag fra den samlede indkomst (personlig indkomst + positiv netto kapitalindkomst).
 4. Beregn din bundskat ved at anvende den gældende sats på det beløb, der er tilbage efter fradraget af personfradraget.

I 2023 er bundskatten på 12,16 % af den personlige indkomst over personfradraget på 46.200 kr. (35.300 kr. for personer under 18 år).

Det er også vigtigt at bemærke, at der er forskellige regler for, hvordan bundskatten beregnes, afhængigt af om du er enkeltperson eller en del af en selskabskonstruktion. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal beregne din bundskat, kan du altid kontakte en skatteadvokat eller revisor for at få hjælp.

Bundskat I Danmark

Bundskatten er en del af det danske indkomstskattesystem og er en skat på 12,16 %, som betales af personlig indkomst over personfradraget på 46.200 kr. (35.300 kr. for personer under 18 år). Bundskatten blev indført i 1994 som en del af skatteomlægningen, der delte den hidtidige 22 pct.-skat i en bundskat og en mellemskat, mens den hidtidige 6 pct.-skat blev udfaset over to år, og den hidtidige 12 pct.-skat blev afløst af en topskat.

I indkomståret 2019 forventes ca. 4,4 mio. personer at betale bundskat, hvilket svarer til 89 % af alle skattepligtige. De fleste danskere i dag betaler bundskat frem for topskat, da den nedre grænse for at betale bundskat i 2022 er en personlig indkomst på mere end 46.600 kr. (2022), hvis du er over 18 år, og en personlig indkomst på mere end 37.300 kr. (2022), hvis du endnu ikke er fyldt 18 år. Dette kaldes også personfradrag.

Bundskatten beregnes af indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til særlig pensionsopsparing. For at beregne bundskatten for indkomståret 2023, kan man bruge Skatteberegning 2023, som er et Excel-regneark. Derudover kan man læse mere om skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser på skm.dk.

Samlet set er bundskatten en vigtig del af det danske skattesystem og bidrager til finansieringen af velfærdsstaten.

Fordele Og Ulemper Ved Bundskat

Bundskat er en skat, som betales af personer med en personlig indkomst over det fastsatte personfradrag. Her er nogle af fordelene og ulemperne ved bundskat:

Fordele

 • Progressivitet: Bundskatten er en progressiv skat, hvilket betyder, at den højere indkomster betaler en større procentdel af deres indkomst i skat end lavere indkomster. Dette kan føre til mere lighed i samfundet.

 • Simpelt: Bundskatten er relativt simpel at forstå og beregne. Det er en fast procentdel af indkomsten over personfradraget, og der er ingen komplicerede beregninger eller undtagelser.

 • Stabil indtægtskilde: Bundskatten er en stabil indtægtskilde for staten, da den er mindre følsom over for økonomiske op- og nedture end f.eks. afgifter eller selskabsskat.

Ulemper

 • Ingen hensyntagen til omkostninger: Bundskatten tager ikke hensyn til omkostninger ved at tjene indkomsten. Dette kan føre til, at personer med høje omkostninger, f.eks. selvstændige eller personer med store transportudgifter, betaler en større procentdel af deres reelle indkomst i skat end personer med lavere omkostninger.

 • Ingen differentiering af indkomstkilder: Bundskatten differentierer ikke mellem forskellige typer af indkomst, f.eks. arbejdsindkomst, kapitalindkomst eller pension. Dette kan føre til, at personer med forskellige typer af indkomst betaler en uforholdsmæssig stor eller lille procentdel af deres indkomst i skat.

 • Ingen incitament til at arbejde mere: Bundskatten kan føre til, at personer ikke har et incitament til at arbejde mere eller tage ekstra arbejde, da de vil betale en større procentdel af deres ekstra indkomst i skat.

Bundskat kan have både fordele og ulemper, og det er op til den enkelte at vurdere, om det er en retfærdig og effektiv måde at finansiere samfundet på.

Bundskat Kontra Topskat

Bundskat og topskat er to forskellige skattesatser i Danmark, der anvendes til at beskatte indkomst. Bundskat er en skat på den personlige indkomst, mens topskat er en ekstra skattebetaling på indkomst over en vis grænse.

Bundskat er den skat, som de fleste danskere betaler, da den nedre grænse for at betale bundskat er lavere end grænsen for at betale topskat. I 2022 er den personlige indkomstgrænse for at betale bundskat mere end 46.600 kr. for personer over 18 år og mere end 37.300 kr. for personer under 18 år.

Topskat er en ekstra skattebetaling på 15% af den del af indkomsten, der overstiger topskattegrænsen. Topskattegrænsen i 2023 er endnu ikke fastlagt, men i 2022 var den på 582.200 kr.

Det er vigtigt at bemærke, at bundskat og topskat er to forskellige skattesatser, der skal betales separat. Inden man beregner kommune- og kirkeskat, sundhedsbidrag og bundskat, trækker man personfradraget fra den skattepligtige indkomst. Mellemskat og topskat til staten betaler man af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst.

Generelt set er bundskat en mere udbredt skattesats end topskat i Danmark. Det er vigtigt at forstå forskellen mellem de to skattesatser og hvordan de er beregnet, når man planlægger sin økonomi.

Forskelle Mellem Bundskat Og Andre Skatter

Bundskat er en skat, som betales af personer med en årlig indkomst over et vis beløb. Det er en progressiv skat, hvilket betyder, at jo højere indkomst man har, desto mere betaler man i bundskat. I modsætning til andre skatter, såsom A-skat og B-skat, er bundskat en direkte skat, der betales af den enkelte person og ikke af arbejdsgiveren.

A-skat og B-skat er også skatter, der betales af personer med en årlig indkomst over et vis beløb. A-skat er den primære skat, og den trækkes fra personens A-indkomst. B-skat er en supplerende skat, der betales af personer, der modtager løn fra en arbejdsgiver, der ikke har pligt til at indbetale A-skat.

En anden forskel mellem bundskat og andre skatter er, at bundskat er en årlig skat, mens A-skat og B-skat trækkes månedligt eller hver anden uge. Derudover er bundskat en skat, der betales af alle personer med en årlig indkomst over et vis beløb, mens A-skat og B-skat kun betales af personer, der tjener over en vis grænse.

I modsætning til virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen, der er skatter, der betales af virksomheder, er bundskat og andre personlige skatter kun betalt af enkeltpersoner. Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen er beregnet til at reducere skattebyrden for virksomheder og deres ejere.

I alt er bundskat en af de mange skatter, der betales af personer med en årlig indkomst over et vis beløb. Det er en progressiv skat, der betales direkte af personen og ikke af arbejdsgiveren. Forskellene mellem bundskat og andre skatter er blandt andet, at bundskat er en årlig skat, mens A-skat og B-skat trækkes månedligt eller hver anden uge, og at bundskat kun betales af enkeltpersoner.

Fremtid Af Bundskat

Bundskatten er en fast skat på den personlige indkomst, og den har været en del af det danske indkomstskattesystem siden 1994. I 2022 er bundskatten på 12,09% og betales af personlig indkomst over personfradraget på 46.600 kr. for personer over 18 år.

Fremtidens bundskat vil sandsynligvis ændre sig i takt med ændringer i det danske skattesystem. Det er vigtigt at bemærke, at både topskatteprocenten og bundskatteprocenten ændrer sig fra år til år.

Der er flere mulige scenarier for fremtidens bundskat. En mulighed er, at bundskatten vil blive sænket yderligere, hvilket vil give skatteydere en mindre skattebyrde. En anden mulighed er, at bundskatten vil forblive uændret, mens topskatteprocenten vil stige.

En tredje mulighed er, at bundskatten vil blive afskaffet helt, og at det danske skattesystem vil blive ændret til at omfatte en progressiv skat på indkomst, hvor skatten stiger i takt med indkomsten.

Uanset hvilken retning fremtidens bundskat tager, vil det være vigtigt at følge med i ændringerne i det danske skattesystem og planlægge ens økonomi derefter.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *